el-Vâsi - ya Vâsi

el-Vâsi - ya Vâsi

el-Vâsi | ya Vâsi

Vasi : İlmi ve rahmeti geniş ve sınırsız, geniş olan

Al-Wasi’ : The All Comprehending who has limitless capacity and abundance.

Cenab-ı Hak buyuruyor:
“Allah geniş olandır, bilendir.”” (Bakara, 247)

Bu isim, Kur’an-ı Kerim’in birçok yerinde geçmektedir.

Allah, Kuran’da ‘göklerin ve yerin Rabbi’ olduğunu bizlere bildirir. Bütün genişliğe sahip olanın da Kendisi olduğunu söyler. Allah her yere istiva etmiştir. Allah’ın mülkü geniştir. Nimetleri tükenmez, rahmetinin sınırı yoktur, bağışlaması da çok geniş olandır. Kullarının tüm ihtiyaçlarını onlar hiçbir şey yapmadan karşılayan Allah’ın rahmeti ve merhameti sonsuzdur. ‘Vasi’ sıfatı özellikle müminler üzerinde çok yoğun olarak tecelli eder. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Allah’ın rahmeti ve merhameti son derece geniştir. İnanan kullarını rahmetiyle sarıp kuşatmıştır ve dünyada onları tüm düşmanlardan korur. (2)

Allah’ın sıfat ve nitelikleri pek çok ve geniştir. O, var olan her şeyi kuşatmıştır. Bu yüzden hiç kimse O’na gereği gibi hamd ve sena edemez. O, ancak kendisini övdüğü gibidir. Yüceliği, iktidarı, mülkü, fazlı ve keremi, iyilik ve ihsanı, cömertlik ve keremi pek geniştir. O’nun varlığı bütün zamanları, hatta zaman öncesini ve sonrasını bile kuşatmıştır. Zira O öncesiz ve sonsuzdur. O’nun bilgisi bütün bilgileri kapsamıştır. Bir bilgi, O’nu öteki bilgilerle uğraşmaktan men etmez. O’nun gücü bütün güçlerin üstündedir. Hiçbir güç O’nu başka bir güçle meşgul etmez. Hiçbir durum, O’nu başka bir durumla ilgilenmekten men edemez. O’nun işitmesi, işitilen bütün sesleri kapsayacak genişliktedir. Hiçbir ses ve dua, O’nu başka ses ve duaları işitmekten men edemez. O’nun sıkıntıda olan birisine yardım etmesi, başkalrını ihmal etmeye veya yardımı ertelemesine mani olmaz.(3)

Bu ismi şerifi 137 defa okuyanın zor işleri kolaylaşır. Darlıktan genişliğe, esaretten hürriyete kavuşur. (Allahulalem)


Kaynaklar
1) Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
2) Allah’ın İsimleri, Harun Yahya, Vural Yayınları, 2000
3) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004


 

 

Diğer Bölüm…

Geniş ve müsaadekâr…

“Her şeyi kuşatan, geniş” anlamına gelen “el-Vâsi’” İsm-i Şerif’i Kur’an-ı Kerim’de defa geçmekte. “Sizin ilahınız ancak O Allah’tır ki (CC), O’ndan (CC) başka ilah yoktur. Her şeyi ilmi ile kuşatmıştır.”[1][1]

O’nun (CC) ilminin dışında hiç bir varlık yoktur. Günümüzde değer verdiğimiz ilim adamlarının ilminin konusu olan maddeyi yaratan, yaşatan ve yöneten O  (CC) her şeyi kuşatan Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’dir.

Rahmetiyle her şeyi kuşatan[2][2], kürsisi kainatı kuşatan[3][3] “el-Vasi’”e iman edenlerin yürekleri yedi kat sema kadar geniş olmalıdır. Kendisine kötülük yapanı afvetmeli, vermeyene vermeli, gelmeyene gitmeli.

“El-Vâsi’” olan Rabbimiz (CC) kendisini inkar edenlerin dilini kesmiyor. Ekmeğini de kesmiyor.

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’nin kudreti ve rahmetinin ve diğer bütün sıfatlarının genişliği ve tükenmezliği, her zerrede görülüp duruyor, fakat insana en yakın yine kendi şahsıdır. İnsan kendi varlığında bu yüce sıfatların izlerini, nişanlarım daha iyi görebilir. Mesela, insanların seslerine, konuşmalarına, simalarına, tavırlarına dikkat edilsin. Bütün insanlar, hep ayni maddeden ve ayni unsurdan yaratıldıkları halde, birbirinin tamamiyle ayni olarak iki ses işitilemiyor. Bunu, kulak farkediyor. Birbirinin tamamiyle ayni iki sima görülemiyor. Bunu da göz ayırıyor. Yeryüzünde yaşıyan milyonlarca insanlardan sureti, sireti, tavrı tamamiyle birbirine benzeyen iki insan bulunamıyor.

Sonra insanlar arasında, bilgisi geniş, ihtisas sahipleri görüyoruz, bilgilerinden herkes faydalanıyor. Çok zengin ve merhametli insanlar vardır ki, daima geniş ölçüde yardım etmekten zevk alır ve bunu yapmağa fırsat bulamadığı zaman keder duyar. Bazı insanlar da vardır ki, gönülleri denizler kadar geniştir, terbiyesiz ve münasebetsiz hareketlerle karşılaşınca birdenbire hiddetlenip bulanmaz. Tahammülü geniştir, akilane ve hakimane davranır, birçok yolsuzların yola gelmesine sebep olur. Nasıl ki, denizler de, bir çok süprüntü ve daha başka kirli şeyler atıldığı halde bulanmaz. Eğer Allah-ü Teala (CC) Hz.leri, insanlarda “el-Vâsi’” isminin izlerini bu suretle göstermemiş olsaydı, insanlar içinde yüksek mütehassıslar yetişmez, eli bol cömertler görülmez, geniş yürekli insanlar bulunmazdı. Onlar bulunmayınca da onların yüzünden görülen faydalar hasıl olmazdı. Şu halde, fayda verenlerle fayda görenler hep beraber Allah’a (CC) yönelip, bu nimetinden dolayı hamd ü sena etmeleri. lazım gelirken, ne yazık ki, bu günkü dünya Allah’ı (CC) tamamiyle unutmuş bir vaziyette bulunduğundan, nimete nail olanlar azmış, tuğyan etmiş, ötekiler de onlara tapmış, boyun eğmiş, aralarında Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’ni bilenler hor ve hakir kalmıştır.

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’nin bütün isim ve sıfatları genişlik, sonsuzluk ve tükenmezlik ifade eder. İşte “el-Vâsi’” İsm-i Celili de bunu belirtir; geniş ilim ve rahmeti ile, lütuf ve ihsanile her şeyi kuşatan anlamındadır. Allah-ü Teala (CC) Hz.leri af ve mağfireti bol, hazinesi sonsuz olandır. O’na (CC) açılan yürekler boş çevrilmez ve cevapsız bırakılmaz. Bu isim uluhiyet planında hiçbir anlamda bir darlığın, bir kısıtlılığın söz konusu olmadığını gösterir.

Yaratışında bir tekrar ve bir kopyalama görülmez. İnsanların simalarında, seslerinde, parmak uçlarında ve her şeylerinde onları birbirinden kesinlikle ayırabileceğimiz farklılıklar vardır. Benzerlik olgusu bir yana, tamamen birbirinin aynı iki insan yoktur ve bu, dünya kurulduğundan bu yana hep böyledir.

Sayıya ve  hesaba sığmayan sonsuz bir kudretle sadece insan değil her şey ayrı ayrı çizilerek yaratılmıştır. Çünkü Yaradıcı Vâsi’dir; ilmi, kudreti ve sanatı sonsuz genişlikte bulunandır.

Dua: Allah’ım (CC)! Sultansın ezelden ebede kadar. Yarattığın her canlıya ömür tayın eden Sensin. Akla sığmaz azametin, akıl kendini dahi izah edemez. Her zerreyi kkuşatansın.

Ya Rabbi (CC)! Öyle yüce ki kudretin, ilmi yetmez anlatmaya beşeriyetin. Kibredip kudretine olur kulların ası, kuşatan kudretindir, cümle yaradılanı…

Bizleri koru, bizleri gözet ya Rabbi (CC)! (AMİN)

Kula Gerekenler: Kul bilmelidir ki, Allah-u Teala (CC) Hz.leri çok Vasidir. Yani O’nun (CC) ilmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti geniştir ve her şeyi kaplamıştır. Allah’ın (CC) ilminden hiçbir şey gizlenemez; öyle ise her nerede olursa olsun kötülükten utanmalı. Kudretinden hiçbir şey kurtulamaz; öyle ise fenalıktan çekinmeli. Merhameti boldur, öyle ise ancak O’na (CC) dönmeli. Suçları bağışlamakta, emir ve nehyinde genişliği sever. Binaenaleyh ümitsizliğe kapılmamalı…

İsm-i Şerif’in Faideleri: İhlasla “Yâ Vâsi’” diye bir müslüman bu isme devam etse, geçim sıkıntısından ve kötü huylardan kurtulur.


[1] Taha S. A.98
[2] bak: A’raf S. A.156
[3] bak: Bakara S. A.255