Varîs

el-Varîs - ya varîs

el-Varîs | Ya Varîs

Varis : Bütün servetlerin gerçek sahibi
Al-Warith :
The Inheritor of All who is the Real Owner of all riches.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz.” (Hicr, 23)

“Yeryüzüne ve onun üzerindekilere ancak biz vâris oluruz ve onlar ancak bize döndürülürler.” (Meryem, 40)

“Biz, refahından şımarmış nice memleketi helâk etmişizdir. İşte yerleri! Kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. Onlara biz vâris olmuşuzdur” (Kasas, 58)

Varis, başkasının gitmesi ve yok olasından sonra Bâki olan demektir. Bu  özelliğe sahip olan tek varlık Yüce Rabb’imiz olan Allah’tır. Çünkü O, bu dünyada kendilerine verdiği sürenin dolmasıyla yok olan bütün varlıkların ardından baki kalacak tek varlıktır Bütün varlıların varlığı O’nun elinde ve yalnız O’na bağlıdır. O’nun varlığı ise hiçbir varlığa bağlı değildir. (2)

Şunu bil ki, varlığı mümkün olan bütün varlıkların maliki ve sahibi Allah’tır. Fakat Allah kerem ve ihsan sahibi oluşu nedeniyle, bazı eşyayı geçici olarak kullarunın mülkiyetine vermiştir. İnsanlar ölümlü Allah ise Bâki’dir. Bu yüzden insanlar öldüklerinde sahip oldukları eşyalar, ilk sahibi olan Allah’a kalır. Allah’ın Vâris olmasından maksat işte budur. (2)


Kaynaklar:
1) Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
2) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004


 

Diğer Bölüm…

(Servetlerin geçici sâhipleri, elleri boş olarak yokluğa döndükten sonra,
varlığı devâm eden, servetlerin hakikî sâhibi.)

Allahu teâlâ mülkün vârisidir, her şeye vâris ancak O’dur. Çünkü mülkün ortaksız sâhibi O idi. Ortaksız vârisi de O olacaktır.
Allahu teâlâ mülkünden istediği mikdân, istediği insanlara verir, yâni onlara muvakkat bir zamân için tasarruf hakkı bağışlar. Onlar da bunun Allah’ın bir lütuf ve ihsânı olduğunu unuturlar, kendileri için müktesep bir hak sanırlar da tasarruflarında hiçbir emr ü ferman tanımazlar. Hayatta bulundukları müddet, ancak kendi keyiflerine göre kullanırlar. Ölünce mal ve mülkümüz vârislerimize kalır ya, o da bir kâr diye haklı haksız demeyip mal toplarlar, İşte bu şekilde tasarruf dâvasında bulunanların ellerindeki âriyet tasarruf hakkı alınır. Kendileri de gider, biter de, ortaksız olarak Evvel ve Âhir, bâkî ve Mâlik bulunan Allahu teâlâ kalır.

Çoçuğu olmayan kimse 707 kere “Ya Varis” okursa Allahın izniyle hayırlı evlat sahibi olur.

KULA YARAŞAN ŞEY:
Elindeki mal ve servetin hattâ hayâtının sâhip ve mâliki ve sonunda vârisinin ancak Allahu teâlâ olduğunu bilerek, kendisinin bir emânetçi bulunduğunu kabûl etmeli ve işleri nefsânî arzularına göre değil, Allah’ın emirlerine ve kanunlarına göre yürütmelidir. Allah’ın sevmediği ve emretmediği tasarruflarla, sağken türlü türlü bozuk muâmeleler, öldükten sonra da, meselâ, vârisleri hakkında, kanun dışı olarak kimine az, kimine çok, kimine hiç bir vasiyyet yapmamak gibi, kendisini çok ağır bir mes’uliyet altına atmamalıdır.