Ümmetimin âlimleri, hiçbir zaman dalalette birleşmezler. İhtilaf olunca sivad-ı a’zama [âlimlerin ekseriyetinin bildirdiği yola] tâbi olun!

Kaynak: İbni Mace, Hâkim, İbni Cerir, Hakîm-i Tirmizi