îbn-i Eb’i Hâtem, tefsirinde der ki: Bâzı âlimler Abbas’dan şöyle nakl etmişlerdir: «Şeytan dedi ki, ya Rabbi! Beni Eyyûb’a musallat kıl. Allah ona:

«Seni onun malına ve çocuklarına musallat kıldım, cesedine değil,» buyurdu. Bunun üzerine askerlerini toplayarak Eyyûb’un yanına geldi ve onlara: haydi bakalım, gösterin kendinizi, dedi. Onlar da önce ateş sonra su oluverdiler. Maşriktekiler bir anda meğ- ribde, meğriptekiler de meşrikte oluverdiler. Onlardan bir taifeyi onun ekinine, diğer bir taifeyi devesine, bir taifeyi sığırına, başka bir taifeyi de koyunlarma musallat etti ve dedi ki: O bunları sabırla karşılar, onun için one çeşitli belâlar getirin.

Ekinine musallat olan, Eyyub’a görünerek şöyle dedi: «Ey Eyyûb! Allak ekinine ateş gönderip yaktırdı. Görmedin mi?» Deveye musallat olan da: «Ey Ey- yıtb görmüyor musıın, Allah devene bir düşman gönderip lıelâk ettirdi.» dedi. Sığırlarına musallat olan da aynı şeyi söyledi: Koy unlarına musallat olan da dedi ki; «Ey Eyyûh Görmedin mi Allah koyunlannı nıahv

  • ettirdi?

Bütün malları  gidince çocukları ile yalnız başbaşa kaldı. Hepsini en büyük evlâdının evinde bir araya topladı. Tam yemek yerlerken bir kasırga çıktı evi onların basma geçirdi. Ondan sonra şeytan kulaklarında küpesi bulunan bir köle şeklinde Eyyûb’a gelerek şöyle dedi:

«— Ey Eyyub! Görmedin mi, Rabbin çocuklarını bir evde topladı. Sonra da bir kasırga ile evi başlarına geçiriverdi. Ah yemekleri ile kanlarının birbirine karıştığını görseydin halin nice olurdu?» Eyyub (A.S.) ona şu mukabelede bulundu:

  • Pekâlâ bütün bunlar olurken sen neredeydin?

Onlarla beraberdim. •

  • Peki nasıl kurtuldun?
  • İşte gördüğün gibi kurtuldum, bana bir şey olmadı?
  • Öyleyse sen şeytansın.
  • Bak, ben gördüğün gibiyim. Annemden doğduğum zaman nasılsam yine öyleyim, bana bir şey yapamadın, dedi.

Bunun üzerine şeytan öyle çığlık attı ki bütün gök kehli duydu, onun o çirkin sesini. Yer ehli de duydu. Sonra gök kapısını çalarak:

  • Ya Rabbi! Gördüğün gibi ona bir şey olmadı. Beni de ona musallat et, dedi.

Cenab-ı  Hak ona, seni onun cesedine musallat ettim, kalbine değil, buyurdu. Gelip ayaklarının altına bir üfürdü ayaklarından ta başma kadar onun zararı dokundu. Bir kadın kılığına girerek: «Çok perişan olduk. İmkânım olsaydı da sana bir ekmek yedirebilsey-

dim» deyince, Eyyub (A.S.) şu cevabı verdi: «Yetmiş sene refah hiçindeydik. Sabr et, yetmiş senede sıkıntıda olalım.» Sonra bu sıkıntıları yedi sene devam etti.

İblis dedi ki, Eyyûb (A.S.)’a yaptığım fenalıktan en hoşuma giden şey onun iniltisi oldu. Ona zararım dokunduğunu o zaman anladım.

Vehb b. Münebbilı  babasından nakl ediyor: «Şeytan Eyvûb (A.S.)’m hanımına dedi ki, başınıza gelen felâketlere sebeb olan nedir? Kadın cevap verdi:

Ne yapalım Allahın kaderi böyleymiş!

Bana uy, arkamdan gel, dedi. Kadın gitti ve . bir vadide hepsini ona bir bir gösterdi ve:

  • Bana sccde edersen, hepsini geri veririm size? dedi. Kadın:
  • Kocam var benim; bir danışayım da razı olursa, teklifini kabul ederim, dedi ve kocası Eyyûb (A.S.)’a gelip durumu anlatınca, Eyyûb (A.S.) ona:
  • Hâlâ onun şeytan olduğunu anlamadın mı? Eğer iyileşirsem sana yüz değnek vuracağım! diye çıkıştı.•>