Müslim, Mâlik, Ebû Davul ve Tirmizî, Abdullah b.. Ömer’den nakl ettiklerine göre Allah Resûlü (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: «Hiç bîriniz zinhar sol eliyle yemek yemesin ve içmesin. Çünkü şeytan sol eliyle yer içer.»

Nâfi’  bu hadisi şu zijrade ile rivayet etmiştir: «Sol eliyle alıp vermesin!»

İbn-i Abdil-Berr, senedi ile Ebû Hüreyre (R.A.)’dan nakl ettiğine göre Allah’ın Resûlü (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: «Sizden biriniz yemek yediği zaman sağ eliyle yesin; sağ eliyle içsin, sağ eliyle alsın, sağ eliyle versin! Çünkü şeytan, sol eliyle yer, sol eliyle içer, sol eliyle verir, sol eliyle alır.»

Ebû Ömer, bu hadîsin şeytanların yeyip içtiklerine dair bir delil teşkil ettiğini ileri sürdü. Ulemâdan bir kısmı, bu ve benzeri hadîsleri mecazî bir anlama hami ederek şöyle dediler: «Sol eliyle yemek şeytanın hoşlanmasına yol açar

Kırmızı  rengin, şeytan ziyneti olduğu söylendiği gibi, sangı kızıla boyamağa, şeylan’ın teşvik ettiği de söylenir. İnsanları sol eliyle yemeğe durmadan teşviK eaen yine şeytandır, denilmektedir.

Ebû Ömer diyor ki: «Bence bu sözün anlamı yoktur. Çünkü hakikat dururken herhangi bir söz mecazî anlama hami edilemez.»

Diğer âlimlere göre şeytanın yemesi doğrudur. Lâkin onun yemesi bizim gibi değildir. Sadece koklamak ve gönlü ferahlatmaktan ibarettir. Bizim gibi çiğneyip yutmazlar. Zira çiğnemek ve yutmak cüsseli varlıklar için düşünülebilir. Kokuyu solundan alır denebilir.

Ebû Ömer der ki: «Ulemanın çoğu tevil’e zâhib olmuşlardır. Cenab-ı Hakk’ın «Ve onların mallarına ve çocuklarına ortak ol!» kavlini tefsir ettiklerinde şöyle demişlerdir: «Bu malları haramda harcamak, çocukları da zinadan kazanmak hususundadır.» Âyet-i kerîmede delâlet yolu ile bunlar yasaklanmaktadır. Allahü Teâlâ en bilendir.