İmâm Ahmed, İbn-i Ömer (R.A.)’dan rivayet etmiştir: Ömer b. el-Hattâb (R.A.) cabiyede insanlara hi- tab ederken dedi ki: «Resûlüllah Sellellahu Aleyhi Ve- sellem ayağa kalkıp şöyle buyurdu: İçinizden her kim Cennet salasını isterse cemaate devam etsin. Çünkü Şeytan tek kişi ile bulunur. İki kişi olurlarsa (onlardan) uzak durur..» Sonra İmam Ahmed Cabir b. Samu- re (R.A.)’dan rivâyet etmiştir. Onda da: (Ömer Cabiye- de insanlara hittap etmiştir…) diye zikr etmiştir. Bu hadîsi Tirmizi rivayet ederek «bu hadîs, Hasn, sahihtir» demiştir..

Arfece’den (R.A.) rivâyet ediliyor: Resûlüllah (S. A.V.)’in şöyle buyurduğunu duydum:

«— Allah’ın yedi (Kudreti) cemaat üzerindedir. Şeytansa, cemaate muhalefet edenle (bulunur).»

Eddare-Kutnî  hadis âlimlerinden nakl ediyor. Usame b. Şureyk dedi ki, Resûlüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu duydum:

«— Allah’ın yedi (Kudreti) Cemaat üzerindedir. Onlardan kim ayrılırsa, sürüden aynlanı kurt’un kaptığı gibi, onu da şeytanlar kaparlar.

İmâm Ahmed Ebî Vail vasıtasıyla İbn-i Mes’ûd (R. A.)’dan rivâyet ediyor:

«— Allah’ın Rcsûlü (S.A.V.) mübârek eliyle bir çizgi çizdi ve: «İşte bu Allah’ın dosdoğru yoludur!» dedi. Sonra sağma ve soluna bir çizgi çizerek bu yollarda, mutlaka Şeytan’ın uğrayıp, insanları azdırmağa çalıştığı yollardır. Dedi ve sonra şu âyeti okudu: «Şüphesiz bu benim dosdoğru yol umdur. Öyleyse ona uyun; (diğer) yollara uymayın,»

İmâm Ahmed Muaz b. Cebel (R.A.)’dan rivâyet etmiştir: 2 . «Hz. Peygamber Sallellalıu Aleyhi Vesellenı şöyle buyurmuşlardır: Şeytan, sürüden uzaklaşan koyunu kapan bir kurt gibi, insana musallat olan bir canavardır. Zinhar bölünmeyiniz. Cemaat ve mescidden avrılmayınız.»