Canâna hitap konusunda sözcük haznesi “aşkım”dan ibaret olanlar hitabetteki şu zenginliği görmeliler:)

Nigârum dilberüm yârüm enîsüm mûnisüm cânum
Refîküm hem-demüm ömrüm revânum derde dermânum

(Sevgilim, gönül verdiğim, yârim, dostum, can ciğer arkadaşım, canım, yoldaşım, sohbet arkadaşım, ömrüm, birlikte koşulup gittiğim, derdimin dermanı!)

Şehüm mâhum dil-ârâmum hayâtum dirligüm rûhum
Penâhum maksadum meylüm medârum fikrüm ü cânum

(Padişahım, ayım, gönlümün eğlencesi, hayatım, ruhum, sığınağım, maksadım, etrafında dönüp dolaştığım, canım, düşüncemde devamlı olan, hiç aklımdan gitmeyen sevdiğim.)

Kamer-çehrem perî-ruhum zarîfüm şûhum u şengüm
Semen-bûyum gül-endâmum zehî serv-i gülistânum

(Ay yüzlüm, peri yüzlüm, ince, kırılgan gönül alan sevgilim, yasemin kokulum, gül boylum, gül bahçesinin servisi.)

Latîfüm nâzüküm hûbum habîbüm turfe mahbûbum
Hicâzum Kâbe vü Tûrum behiştüm hûr u rıdvânum

(Gönle hoş gelen zarif sevgilim, dostum, yeni sevgilim, Hicaz’ım, Kâbe’m, Tûr’um, cennetim, cennet kızı ve cennet oğlanlarına benzer sevgilim.)

Gülüm reyhânum eşcârum abîrüm anberüm ûdum
Dürüm mervâridüm kânum akîküm la‘l ü mercânum

(Gülüm, reyhanım, dalım budağım, kokum, miskim, öd ağacım, incim, mervaridüm, maden ocağım, akîkim, lâlim, mercanım.)

Dil-efrûzum vefâdârum ciger-sûzum cefâkârum
Hudâvendüm cihândârum emîrüm şâh u sultânum

(Gönlü aydınlatan sevgilim, vefalım, ciğerimi yakan, cefa eden, efendim, cihanı tutan sultanım, padişahım, güzeller şahı sultanım!)

Çerâğum şemüm ü nûrum ziyâ’um yılduzum şemsüm
Hezârum bülbülüm kebküm Nesîmî yahşı elhânum

(Çıram, mumum, nurum, ışığım, yıldızım, güneşim,
bülbülüm, kekliğim, işte ben güzel sözler söyleyen
Nesimî’yim. )

Söyleyen: Hüseyin Ayan; Nesimî Divanı, s. 225/242