Tirmizî  ve İbn-i Mâce Ebû Hureyre’den (R.A.) nakl ettiklerine göre Hz. Peygamber Sallellahu Aleyhi Ve Sellem şöyle buyurmuşlardır:

«Ramazanın ilk gecesi olunca, Şeytanlar ve Cinlerin azgınlan zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ondan lıiç bir kapı açılmaz, cennet kapıları açılır ve ondan hiç bir kapı kapanmaz. Ve şöyle seslenilir: «Ey hayr isteyicisi haydi gel! (acele et!); ey şer isteyl- cisi yavaş ol!»

Allah’ın cehennemden azatlıları vardır. Bu, her (Ramazanın) her gecesinde böyledir.»

Müslim, Ebû  Hureyre’den (R.A.) şöyle rivâyet ediyor:

«Ramazan gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da zincire vurulur..»

Abdullah İbn-i Ahmed dedi ki: Babama (Ramazan gelince, Şeytanlar zincire vurulur..) hadîsinden sordum, «Evet!» diye cevab verdi.

  • Amma Ramazanda kişi vesveseleniyor ve şehvete de mağlûp olduğu görülüyor, deyince,
  • Hadîs böyle varit olmuştur, diye cevap verdi.

Hadîsde geçen (Suffidet) kelimesinin mânası:

«sımsıkı bağlanmıştır» demektir.

(Essefed): Esirlerin bağlandığı bağ, kayış veya bukağı demektir.

(El-Eşfat:) bağlar, demektir.