Pişmanlığın en kötüsü, kıyâmet gününde duyulandır.

Kaynak: Vâkıdî, III, 1016-1017; Kudâî, Müsnedü’ş-şihâb, no: 1337