Hz. Muhammed (S.a.v)

Hz. Muhammed (S.a.v)

Meshur Alman Hükümdarlarindan Bismarck eserinde diyorki:
“Kurani her cihetle tetkik ettim Her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm Bunun misli ve beseriyeti idare edecek hicbir eser yoktur ve gelemez”

Ve Peygambere (sav) hitaben der:
“Ya Muhammed (sav)! Sana muasir olamadigimdan, cok müteessirim Beseriyet, Senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüs badema göremeyecektir Binaenalyh, Senin huzurunda kemal-i hürmet ile egilirim”
BISMARCK


Nobel Edebiyat ödülünü almis meshur Ingiliz yazari Bernard Shaw namaz hakkindaki takdir hislerini su sekilde dile getirmistir:
“Müslümanlarin namazi, iki bin yilinda dünya ordunaryüs profesörlerinin recetelerinde yer alacaktir”
BERNARD SHAW


“Şöyle bir göz atmakla, Hz Muhammed’in, bütün vasıflarını ve kahramanlıklarını görmek mümkündür Bunlardan bazıları Peygamberliğinin ilk günlerinde ve bazıları da peygamberliğinden sonra olmuştur Eşsiz mucizeleri gördüğüm zaman, O’nu rütbe bakımından insanların en büyüğü ve en yücesi olarak mütalaa ediyorum Hatta; insanlık O’nun bir benzerini görmemiş ve görmeyecektir de…”
Aziz, Prof Bosworth Smith (Mohammed and Mohammadanism, London 1874)


“İslâm medeniyetinin modern dünyaya en büyük yardımı ve hediyesi ilimdir Fakat Avrupa’yı, yeniden hayata kavuşturan şey, yalnız ilim değildir İslâm medeniyetinden gelen daha başka tesirler Avrupa hayatına ilk parlaklığını vermişti
Avrupa’nın ilerleme hayatında İslâm kültürünün kati tesirini takip edemeyeceğimiz bir tek safha bulunmadığı gibi tesirin kendini bütün azametiyle hissettirdiği saha tabii ilimler ve ilim zihniyetidir
Orta çağın ilk yarısında dünyanın hiçbir milleti insanlığın ilerlemesine müslümanlar kadar hizmet etmemiştir 9-12 asırlar arasında felsefe, tıb, tarih, ilahiyat, astronomi ve coğrafya mevzuunda Arapça olarak yazılan eserler herhangi bir lisanla yazılanların fevkinde idi” Prof Dr Philip Khuri Hitti
bir hayranlık, sürekli bir saygı, Arabistan’ın bu büyük Peygamberinin hayatını ve şahsiyetini inceleyen ve nasıl öğrettiğini, nasıl yaşadığını bilen herkesin bu güçlü Peygamber için ürpertici bir saygıyla dolmaması mümkün değildir Kitabımda söyleyeceklerimin pek çoğu, çoklarının bildiği şeyler olsa da, ben onları ne zaman yeni baştan okusam, bu Arabistanlı Muallim için hep yeni bir hayranlık, yeni bir saygı duyuyorum”

Annie Besant, (Hindistan’ın Bağımsızlık Mücadelesi Liderlerinden) (The Life and Teachings of Muhammad, Madras, 1932)


’Ben şahsen Hz Muhammed’in hayranıyım’
Sosyolog V.D.Eratsen


Asrımızda çeşitli ilim adamlarının yaptıkları tecrübe ve araştırmalar göstermiştir ki, pişirmek kaydıyla soğan ve sarımsağın damar sertliğini mühim ölçüde azalmalmaktadır Ayrıca pirişilmiş sarımsağın kanda lipid (yağ) artmasına mani olduğu ve kan pıhtılaşma bozukluklarını da bir ölçüde engellediği, yüksek tansiyonlu kişilerde ise tansiyonun düşmesine yardımcı olduğu müşahede edilmiştir Nitekim ondört asır önce Efendimiz’de (sav) bir hadislerinde sarımsağın pişirilerek yenilmesini tavsiye etmiştir
Doğrusu aranırsa Hira Dağı mağarasında meleği gördüğü günden beri geçen 20 sene dünyayı değiştirmeye kafi gelmiş Hicaz’ın kuru kumlarında yeni bir tohum filizlendirmişti; öyle bir filiz ki Arabistan’ı uyaracak, bir yandan Hindistan’a bir yandan da Bahr-i Muhite kadar uzanacaktı.

Emile Dermenghem


Sorunlarının üst üste yığılarak nerdeyse çözülmez hal aldığı günümüzde Hz Muhammed’e her zamankinden daha fazla muhtaçiz Eğer O aramızda olsaydı bütün bunları oturup bir fincan kahve içme rahatlığı ile çözerdi”
George Bernard Shaw ( İrlandalı dramatist, sosyalist düşünür ve 20yüzyılın önde gelen tiyatro yazarlarından)


“Tarihteki Yüz Büyük İnsan” adlı kitabıyla bütün dünyada yankılar uyandıran Amerikalı bilim adamı Prof Michael Hart’a kitabın ilk yayınlandığı tarihten on yıl sonra, Kahire’de çağırıldığı bir ödül töreninde, El-Ahram Gazetesi muhabirlerince sorulan; “kitabınızın yayınlanmasının üzerinden 10 yıl geçti neredeyse ‘100 ünlü Adam’ adlı kitabınızda birinci yeri Hz Muhammed’e (sav) ayırmıştınız, hâlâ bu görüşünüzde ısrarlı mısınız?” şeklindeki soruya şu cevabı vermişti:
“Bu ünlülerin ilk listesi Bu sayı 200-300’e bile çıkarılsa Hz Muhammed’in (sav) listenin başındaki yeri sabittir
Ben ünlüleri incelerken bazı sabit kriterler ortaya koydum Bunlardan biri de, ünlülerin insanlık tarihinde bıraktıkları geniş ve derinlemesine izlerdir Benim, ünlülerin en ünlüsü olarak Hz Muhammed’i (sav) tercihim ise, O’nun hem peygamberliği, hem de dinî ve dünyevî seviyede fevkâlâde başarılı olmasıdır İnsanlık ahlâkı, felsefî ve hukukî olarak İslâm’dan daha mükemmel bir din görmemiştir Hz Muhammed (sav)’in vefatından sonra da İslâm, dünyanın doğusunda ve batısında yayılmaya devam etti Dünyada hâlâ bir çok insan kalpleriyle ve akıllarıyla İslâm’a yöneliyor Hz Muhammed’in (sav) davet ettiği din, 14 yüzyıl önce medeniyetin ve kültür merkezlerinin dışındaki bir bölgede doğmuştu Ve zor şartlar altında yol aldı Buna rağmen İslâm, dünyanın her yönüne yol buldu Ve inanıyorum ki Hz Muhammed (sav) gibi, her yönüyle mükemmel bir insan, bir daha gelmez”

Prof Dr Michael Hart


“Kral ve vezirler gibi azamet ve debdebe perdeleriyle gizlenmiş değildi Kendi hırkasını kendi yamalar, kendi ayakkabısını kendi tamir ederdi Harbe gider, ashabı ile istişare eder, emirlerini onlarla beraber verirdi
Nasıl bir insan olduğunu her yönü ile kavminin bilmesi için böyle yaptı Ona artık, siz ne isterseniz öyle deyiniz Dünya’da taç ve ihtişam sahibi hiçbir imparatora, yamalı bir hırka içindeki bu insan kadar hürmet ve itaat edilmemiştir Yirmiüç yıllık dünya imtihanı, gerçek bir kahraman için lüzumlu bütün unsurları taşımaktadır”

Thomas Carlyle (Meşhur İngiliz Düşünür)


Daha eski dinler, insanların ruhları üzerindeki hakimiyetlerini günden güne kaybetmekte oldukları halde, Hz Muhammed’in dini bütün kudret ve hakimiyetini muhafaza etmektedir”
Dr Gustave le Bon (Fransız sosyolog ve amatör fizikçi)


Ben şunu iddia ediyorum ki, Hz Muhammed en seçkin bir kıymettir Yaradan’ın, böyle ikinci bir vücudu imkan sahasına getirmesi de ihtimalden uzaktır Seninle aynı asırda bulunamadığımdan dolayı üzgünüm Ey Muhammed…
Prens Otto Von Bismarck (Modern Almanya’nın ilk şansölyesi -başbakanı)


Hz Muhammed’in (sav) insan olması itibariyle, bütün insanlık muhakkak iftihar eder Çünkü O Zât, ümmî olmasıyla beraber, onüç asır evvel öyle kanunlar ve esaslar getirmiş ki, biz Avrupalılar ikibin sene sonra onun kıymetine ve hakikatına yetişsek en mes’ud, en saadetli nesiller oluruz.
Shebol (1927 Hukuk Kongresi Başkanı)


Meshur Peygamberler, fâtihler arasinda târih-i hayâti; Hz Muhammed’in Târihi gibi, en ince teferruâtina kadar, en mevsuk sekilde kayd ve zapt olunan bir kimse gösterilemez.
John Davenport (Ingiliz bilgin)


Şişmanlık birçok hastalıkları da beraberinde getirmektedir Son araştırmalar neticesinde şişmanlarda yüksek olan kolesterol seviyesinin damar sertliğine sebep olduğu, bağlı olarak da damar sertliği, yüksek tansiyon, kalb yetmezliği, böbrek ve göz hasarlarının meydana geldiği tespit edilmiştir Dengeli beslenme mevzuunda ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini Yüce Rehberimiz (sav) asırlarca önce şu kutlu sözleriyle belirtmişti: ‘Çok yemek kötü bir şeydir’ ‘İnsanoğlunun midesini iyice doldurmasından daha zararlı bir şey yoktur
Şayet gayenin büyüklüğü, vasıtaların küçüklüğü ve neticenin azameti insan dehasının üç ölçüsü ise, modern tarihin en büyük şahsiyetlerini bile Muhammed’le (sav) kıyaslamaya kim cesaret edebilir O şahsiyetlerin en meşhurları ancak maddi kuvvetler kurdular Halbuki, O (sav), orduları hukuk sistemlerini, imparatorlukları, kavimleri hanedanları ve dünyanın üçte biri üzerindeki milyonlarca insanı harekete geçirdi.

Alphonse Marie Louis de Lamartine (Fransız Tarihçisi)


“İnsanlar her şeyden daha fazla Muhammed’e kulak vermelidir Diğer bütün sözler, onun karşısında boş sözlerdir”
Thomas Carlyle (Meşhur İngiliz Düşünür)


Devirlerde beşeriyeti idare etmek için Allah tarafından gönderildiği iddia olunan bütün münzel ve semâvi kitapları tam ve etrafiyle tetkik ettimse de, hiç birisinde bir hikmet ve isabet göremedim Bu kanunlar, değil bir cemiyetin, bir ev halkının saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzaktır Lâkin müslümanların Kur’an-ı, bu kayıttan azadedir Ben Kur’an’ı her cihetten tetkik ettim Her kelimesinde büyük hikmetler gördüm Müslümanların düşmanları bu kitabın, Muhammed’in kendi eseri olduğunu iddia ediyorlarsa da, en mükemmel ve hatta en mütekâmil bir dimağda böyle harikanın zuhurunu iddia etmek hakikatlere göz kapıyarak kin ve gareze âlet olmak manasını ifade eder ki, bu da ilim ve hikmetle kaabil-i telif değildir.


Sana muasır bir vücut olamadığımdan dolayı müteessirim. Ey Muhammed (sav)! Muallimi ve nâşiri olduğun bu kitap senin değildir; o lâhutîdir. Bu kitabın lâhutî olduğunu inkâr etmek, mevzu ilimlerin butlanını ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için, beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben, huzur-u mehabetinde kemal-i hürmetle eğilirim.
(Prens Bismarck)


Benim fikir ve kanaatime göre Kur’an, serapa (baştan sona) samimiyet ve hakkaniyetle doludur. Hz. Muhammed (sav)’in cihana tebliğ ettiği davet, hak ve hakikattir.
(Carlyle)


Muhammed (sav)’in doğruluğu, faaliyeti, hakikati taharride samimiyeti, sarsılmayan azmi, imanı, kendisini dinlemek istemeyenlere ezeli hakikati dinletmek yolundaki sebatı bana kalırsa onun o cesur ve azimkâr Peygamberin hatem-i risalet olduğunun en kat’i ve en emin delilleridir.
(Dr. City Youngest)


Resul-i Ekrem’in şuur ve idrak timsali olduğu, dimağının iman ışıkları ve kâmil bir yakin ile pürnur olduğu muhakkaktır. Resul-i Ekrem, muasırlarını aynı heyecanla alevlemiş, bu sıfatlarla teçhiz etmiştir. Hz. Muhammed (sav) başarmak istediği ıslahatı, ilahi bir vahiy olarak takdim etmiştir. Bu, ilahi bir vahiydir. Hz. Muhammed (sav)’in dini ise akıl kaidelerinin ilhamlarına tamamıyla muvafıktır.
(Prof. Edward Monte)

.