Amin Demek

Amin Demek

Namazda Fatiha’dan Sonra Amin Demenin Hükmü Nedir?

Hz. Peygamber (s.a.s.), namaz’da Fatiha Suresi’nin okunması bittikten sonra “âmin” denmesini özellikle emretmiştir. Şöyle ki: “İmam, Fatiha’yı tamamlayıp âmin dedikten sonra siz de .”âmin” deyiniz. Kimin bu sırada “âmin” demesi meleklerin o anda “âmin” deyişi ile aynı ana rastlarsa geçmiş günahları affolunur. ” (Müslim, K. Salat, 72; Ebû Dâvud, Salat, 167-168; Tirmizî, Mevâkîttü’s-Salat, 116).

Bu hadislere göre namaz’da Fatiha’dan sonra “âmin” demek sünnettir. İmam-ı A’zam’a göre “âmin” gerek imam ve gerekse cemaat tarafından hafiyyen (sessizce); imam-ı Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre açık ve imamla birlikte söylenmesi sünnettir. (Sünen-i Ebû Dâvud Tercüme ve Şerhi, İstanbul 1988, III, 470-474).

Ebu Hureyre (r.a)’den Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
«İmam (namazda Fatiha okurken): «Gayril mağdubi aley him vele’d-dallin» dediği zaman siz de Amin deyiniz. Her kimin amin demesi meleklerin amin demelerine uyarsa, onun geçmiş günahları mağfiret olunur.» (Buhari, Müslim)

Vail İbn Hucr (r.a) şöyle demiştir:
«Rasulullah (s.a.s)’ın, «vele’d-dallin» dedikten sonra amin dediğini duydum. Sesini yükseltirken elifi çekerdi.»
(Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed)

Ebu Hureyre (ra) şöyle dedi:
«Rasulullah (sas) namazda «veleddallin» dedikten sonra yüksek sesle amin derdi. Öyleki, birinci saftakiler bunu duyardı.» (Ebu Davud, İbni Mace)

İbni Mesud (ra)şöyle dedi:
«İmam dört şeyi gizli söyler; euzu, besmele, amin ve rabbena leke’l-hamd.» (İbni Ebi Şeybe, Fethul Kadir)

Namazda, Fatiha’dan sonra “Amin” kelimesini sesli olarak söyleyenler oluyor Bunda bir mahzur var mı?
Cevap: İmam, kıraeti açıktan okuyacak olursa, Hanefi mezhebinde olanların “Amin” lafzını “Gizli” olarak söylemesi sünnete uygun görülmüştür.