el-Müzill - ya Müzill

el-Müzill - ya Müzill

el-Müzill | ya Müzill

Müzil : Alçaltan, zillet veren, hor ve hâkir eden
Al-Mudhill :
The Humiliator who degrades and abases.

Cenab-ı Hak buyuruyor:
“Gerçekten Allah, inkar edenleri hor ve aşağılık kılıcıdır.” (evbe Suresi, 2)
“O gün, öyle yüzler vardır ki, zillet içinde aşağılanmıştır.” (Gaşiye Suresi, 2)

Hor ve hakir edilme, Allah’ın inkarcıları uğrattığı “dünya azabı”nın bir parçasıdır. Tüm hayatlarını başkalarına gösteriş yapmak, onlardan takdir toplamak için sürdüren inkarcılar için ‘hor ve aşağılık kılınma’, son derece büyük bir azaptır.

Allah pek çok ayetinde, ahirette inkarcılara alçaltıcı bir azap olduğunu haber verir. Bu, inkarcıların dünya hayatındaki kibir ve büyüklenmelerine karşılık Allah’ın takdir ettiği bir cezadır. Çünkü dünya hayatında inkarcıların en büyük hedeflerinden biri, başka insanlar tarafından takdir edilmektir. Bu nedenle de hayatlarını Allah’ı övmekle değil, kendilerine övgü toplamakla geçirirler. Allah da bu beklentilerine karşılık olarak cehennemdeki azaplarını bunun üzerine kurmuştur. Cehennemde en büyük yıkımı ise insanların karşısında küçük düşüp aşağılanınca yaşayacaklardır. (3)

Müzil, inkar edenleri dünyada kölelikle, cizye vermekle, alçaltmakla zelil kılan, ahirette de onları cezalandırmakla ve ebediyen cehenneme de kalmakla zelil kılandır. Allah asilere destek vermeyerek onları zelil kılmıştır. Bu yüzden asiler günah bataklığına saplanmışlardır. Allah, bir kulunu zelil kılmak istediğinde onu arzu ve isteklerine düşkün yapar, kendisiyle onun arasına  bir perde çeker ve onu kendisine dua etmekten uzaklaştırır. (4)

Tenbih: Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı davranarak zelil olmaktan korkarlar, bu yüzden Allah’a itaatten ayrılmazlar. Buna karşılık Allah da onları aziz kılar. Emir ve yasaklarına aykırı davrananları, kendisinin belirlediği yolda yürümeyenleri ve kendisine düşmanlık edenleri de zelil kılıp alçaltır. (4)

Bu ismi 770 defa çeken düşmanını kahru perişan etmek hususunda Cenab-ı kibriyanın yardımına nail olur. Düşman kötülüğünden, zalimin zülmünden korkmaz. Her gün sabah erkenden bu esmaya devam ederse korktuğundan emin olur. (5)

Bir kimse bir zalimden veya hased eden, kin güden birisinden korksa “Yâ Müzil” ismini 75 kere okusa daha sonra secde eylese ve secde de “Allahım beni filan kişinin şerrinden emin eyle, koru” diye dua ederse Allahü teala onu o adamın şerrinden korur. (2)


Kaynaklar
1) Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
2) Miftahü’l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı)  Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
3) Allah’ın İsimleri,  2005 Harun Yahya
4) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
5) Esma’ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Mütercim M.Ferşat, Ferşat Yayınları, 2005, Mütercim Notu


 

Diğer Bölüm…

“el-Mu’izz (cc):” İzzet veren, ağırlayan…

“el-Müzill (cc):” Zillete düşüren, hor ve hakir eden…

“Kur’an-ı Kerim’de Al-i İmran Suresi 26’da “Deki: ‘Ey mülkün sahibi Allah’ım (CC)! Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Sen her şeye Kadirsin.” ayetinde dilediğini zelil edenin Allah-ü Teala (CC) Hz.leri olduğunu haber verir. “İzzet Allah’a (CC), Rasulüne (SAV) ve Mü’minlere aittir.”[1] ayetinden anladığımıza göre Müslüman bir insanın zelil olması mümkün değildir.

Müslüman, dünyanın en fakir insanı olsa bile o haliyle izzetini korur. Müslüman en zengin olsa yine malıyla da, haliyle de izzetini korur. Rabbin (CC) sofrasının bitmeyeceğini bildiği için tamakâr olmaz. İnsanları yücelten kanaattır. Alçaltan ise tamadır.

Şahin kuşu yücelerde uçarken, bıldırcın ve keklik etiyle havada beslenirken yeryüzündeki bir arpaya tama edince tuzağa tutulur, kanatları yolunur.

Kafir dünyada malıyla yükselse, haliyle yükselmez. Ahirette ise her haliyle alçaltılır ve cehenneme atılır. Başkasının servetine el uzatan iki dünyada da horlanır. Başkasının namusuyla oynayanlarda horlanır.

Haram servetten, haram şehvetten ve haram şöhretten uzaklaşanlar iki dünyalarında da izzet bulur. Dolu kovayı yükseltirler, boş kovayı kuyunun dibine atarlar. Gönül imanla, akıl ilimle dolu olursa yükseltiliriz. Yoksa Cehennemin dibine atılıveririz. Allah-ü Teala (CC) Hz.leri korusun.

İzzetin zıddı zillettir, izzet kelimesinde şeref ve haysiyet, zillet kelimesinde alçaklık manası vardır. Bunlar hep, Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’nin mahlukatı üzerindeki tasarrufları cümlesindendir. Allah-ü Teala (CC) Hz.leri istediği kuluna izzet verir, o kul haysiyet ve vekar sahibi olur. Yalancılığa, samimiyetsizliğe tenezzül etmez. Evet o da bir insandır. Yemek, içmek, hayatın her türlü zevklerinden faydalanmak ister, fakat onları hep doğru ve meşru yollardan temin etmeğe çalışır. Çünkü Allah-ü Teala (CC) Hz.leri, insanların arzu ettikleri zevklerin hepsi için kendi rızası ve müsaadesi içinde yollar göstermiştir. Kul, o yollardan başka türlüsüne, ölür de yine gitmez, çünkü izzet-i nefsi buna manidir.

İzzet, kibirden başkadır, bunları biribirine karıştırmamalı. İzzet, bir insanın kendi haysiyetini tanıması ve onu fani nimetler için Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’nin razı olmıyacağı yollara saparak hakare te düşürmeyip kıymetli tutmasıdır. Kibir ise, insanın kendisini bilmemesi ve onu hakiki mevkiinin üstünde tutmasıdır. İzzet, Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’nin verdiği bir şeref, bir irfandır. Fakat kibir bir maskaralık olduğundan, Müslümanlar için haramdır. Kibir, maskaralıktır diyoruz. Evet, çünkü azıcık fikir sahibi olan bir insan; yerin, göğün büyüklüğünü düşününce, üzerinde barındığımız koca dünyanın alem içinde bir zerreden fazla olmadığını anlar. Halbuki insan da o arzın üzerinde bir zerre kalıyor. Şu halde yere, göğe karşı bile büyüklenmek haddi değilken, onları yaratan Halıka karşı kibir taslamağa kalkması, ne büyük cehalet ve ne hazin bir maskaralıktır!

İnsanlar içinde itibarsız, haysiyetsiz, zillet içinde yaşayanlar da vardır. Bunların gönülleri dünya hırsı ile yanıp tutuşmaktadır. Cimrilikleri yüzünden kendilerinden hayır gelmez. Bunların şiarı, dünya menfaati için nefsini alçaltmak, yarın Cenab-ı Hakk’ın (CC) huzurunda yüzlerini kara çıkaracak çirkinliklere tenezzül etmektir. Hele iki günlük azığı bulunan bir Müslümanın dilenmesi, şunum yok, bunum yok diye önüne geleni rahatsız etmesi, zilletin en bariz örneklerindendir ve haramdır. Hakiki bir Müslüman fani nimetlere düşkünlük yüzünden Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’nden başkasına zillet göstermez ve tapınmaz.

Dua: Ey Allah’ım (CC)! İstediğin kuluna izzet veren ancak sensin. Bizi haysiyet ve vakar sahiplerinden eyle!
Ey Allah’ım (CC)! İzzet veren sen olduğun gibi, zilleti de veren sensin. Ahirette hesaba çekilmeyeceklerini zannedenleri zelil ve perişan edensin.
İlahi (CC)! İmansızlık, ne büyük bir zillettir. Bizi imandan ayırma!(AMİN)

Kula Gerekenler: Zillet ve hakaretten kurtulmak, şerefli, haysiyetli ve kuvvetli olmak istiyen bir kul bilmelidir ki, her türlü izzet ancak Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’nindir ve Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’nin emrindedir. Bunun için izzet isteyenler, şuna buna taparak kendilerini zelil etmemeli, hepsini geçip Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’ne yükselmeli ve ancak O’ndan (CC) istemelidir.

Bilindiği gibi her inkılapta mühim değişiklikler olur. Bu arada birçok insanlar yukarıdan aşağıya düşer. Aşağıda görülen birçok insanlar da yüksek mevkilere çıkar. En büyük inkılap ise ahiret inkılabıdır. Bu gün fakir ve zelil gibi görülenleri Allah-ü Teala (CC) Hz.leri yarın kuvvetlendirip büyük büyük izzetlere erdirir. Zengin ve kavi sanılanları da zelil ve perişan eder. Mesul olmayız zannedenleri mesul eder. Uykudakileri uyandırır, ölüleri diriltir, Resulüne (SAV) vadettiklerini yerine getirir. O (CC) her şeye kadirdir..

İsm-i Şerif’in Faideleri:
“el-Mu’izz” (cc): İhlasla “Yâ Mu’izz” diye bir müslüman bu isme devam etse, izzet ve şeref sahibi olur.
“el-Müzill” (cc): İhlasla “Yâ Müzill” diye bir müslüman bu isme devam etse, zalimin zülmünden korunur, korktuklarından emin olur.


[1] Münafikun S. A.8