el-Muîd - Muîd

el-Muîd - Muîd

el-Mu’îd | ya Mu’îd

Muid : Öldükten sonra tekrar dirilten

Al-Mu’id : The Restorer  who recreates creatures after has annihilated them.

 

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“Başlangıçta insanları yaratan O’dur. Mahşerde de yaratacak O’dur. “Allah’ın  rahmetinin eserlerine bir bak: Arzı, ölümünün ardından nasıl diriltiyor! Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka diriltecektir. O, her şeye kadirdir.” (Rum, 50)

“Senin yeryüzünü kupkuru görmen de Allah’ın âyetlerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman, harekete geçip kabarır. Ona can veren, elbette ölüleri de diriltir. O, her şeye kadirdir.”(Fussilet, 39)

“Ey kâfirler! Siz ölü iken sizi dirilten Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda O’na döndürüleceksiniz.” (Bakara, 28)

Ölümlerinden sonra varlıkları yeniden dirilten, canlarını iade eden, yeniden yaratan. ikinci kez yaratılış, başka bir şekilde yaratılış değildir. Var olup yok olan bir şey,başka şekilde değil aynen yaratılacaktır. Dünyadaki insan nasıl ise, kıyamet gününde de aynı olacaktır.  Her müslüman, Allah’ın ilk kez ve (âhirette) ikinci kez yaratan olduğunu bilmelidir. Yok olduktn sonra onları tekrar yaratacak olan O’dur. O’nun tekrar yaratması bir ihtiyaçtan değil, bir hikmet gereği kudretinin bir göstergesi içindir. (1)

Halbuki iş bu kadar değil, bunun ilerisi de var. O sizi öldürdükten sonra yine diriltir ve diriltecektir. Size önce verdiği gibi ve hatta ondan daha yüksek yine bir hayat verir ve verecektir. Ba’sü ba’de’l-mevt (öldükten sonra dirilmek) de haktır. Görmez misin olan yine olur. Eğer olmasaydı sen kâinatta hiçbir kanun göremezdin. Bir yaptığını bir daha yapamazdın. İlimden, sanattan hiçbir hissen olmazdı. Sen bu sayededir ki hangi şeyi iyi bilirsen onu bir daha ve bir daha yapabilirsin. Tohumlarını bu sayede eker, çiftlerini bu sayede sürer, hasılatını bu sayede kaldırırsın. (2)

Bir kimsenin ev halkından birisi yolda eğlense ve ondan bir haber gelsin, bir haberim olsun isterse, evdekiler uyuduktan sonra “Ya Müid” ismini yetmiş kere okuyup evinini dört bir tarafına üflemelidir ve “Ya Müid, filan kimseyi bana geri dönde veya haberini gönder” diye dua etmelidir. Umulur ki yakın bir zamanda o kaybolan veya eğlenen kimsenin ya kendisi ya da haberi gelir.  (3)


Kaynaklar
1) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
2) Elmalı Tefsiri, Bakara,28
3 Miftahü’l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
4) Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985


 

 

Diğer Bölüm…

Yaratılmışları yok ettikten sonra, tekrar yaratan…

“İlk haline döndüren” anlamına gelen “el-Mu’îd” İsm-i Şerifi Kur’an-ı Kerim’de 11 defa, iade eder, iade ederiz anlamına gelen fiil halinde geçer.

Her şey, mukadder olan ömrünü tamamlayıp öldükten sonra, Allah’tan (CC) başka kimse kalmaz; fakat varken yok olan bu insanlar hayatlarında neler yapmışlardır? Hangileri afif, nezih, temiz yaşamıştır? Hangileri buyruk tanımamış, bir çok cinayetler işlemiş, birçok ocak söndürmüştür? Dünya hakimleri bunların binde birini olsun meydana çıkaramamıştır.

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri “Alîm”dir, “Habîr”dir, bunların hepsini biliyor.“Muksit”tır, adildir, hakkı yerine getirir. “Müntekîm”dır, zalimleri sevmez, onlardan öç alır. Kudretine, emr-ü fermanına karşı gelecek yoktur. Şu halde eğer ölmekle iş bitmiş olursa, hak yerini bulmayacak, zalimlerin bütün yaptıkları yanlarına kalacak demektir. Hikmet, akıl ve mantık, elbette ki bunu kabul etmez.

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri tervic etmekten münezzehtir. Zalimleri, kafirleri, canileri, müşrikleri hesaba çekmekten ve onların müstehık oldukları cezayı vermekten aciz değildir. Öyle ise, her şeyin ölüp bitmesiyle işler sona ermiş değildir. Bunun ilerisinde, iyilerle kötülerin birbirlerinden tamamen ayrılacağı, iyiliğin sevabı, kötülüğün ıkabı verileceği umumi bir hesap ve ceza gününün olacağı muhakkaktır ve bu günün olacağına Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’nin Kuranda tekrar tekrar vadi vardır. Allah-ü Teala (CC) Hz.leri asla vadinden dönmez. Çünkü buna hiçbir sebep yoktur.

İşte o belli gün gelince Allah-ü Teala (CC) Hz.leri vadini yerine getirecek, herkesin çürümüş bedenini suya, havaya, toprağa dağılmış olan eczasını tekrar birleştirecek, parmak uçlarındaki hususiyetlere kadar en ince mahsusatını çevirip yeni baştan yaratacak ve her bedenin ruhunu kendisine iade edecektir.

 

Dua: Ya Rabbi! (CC) Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar iade eden Sensin. Ağaçları solduran, ve tekrar yeşerten baharda… Kulların tekrar diriltecek ve ruhlarını yeniden iade edecek Sensin.
Ya Rabbi (CC)! Tekrar dirilmemeyi istemek, bizim elimizde değildir.
Allah’ım (CC)! Sen bize bu dünyada, tekrar dirildiğimizde sevineceğimiz ameller işlemeyi nasip eyle!(AMİN)

 

Kula Gerekenler: Anlaşılıyor ki, mahlukatın ne ölümü ellerindedir, ne dirimi, ne de öldükten sonra berzahta kalımı. Bunların hepsinde de muhakkak bir acz içindedirler. Ne kendileri, ne de başkaları hakkında istedikleri gibi tasarruf edemezler. Bunları yapamayan da mabud olmaz. Öyle ise, bütün bu tasarruflara sahib bulunan Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’ne kulluğu bırakıp da böyle acizlere tapmamalı; mahlukun hatırı için Halik’a (CC) isyan etmemelidir.

 

İsm-i Şerif’in Faideleri: İhlasla “Yâ Mu’îd” diye bir müslüman bu isme devam etse, elinden giden nimetler yerine gelir, unutkanlıktan kurtulur.