Türkistan velîlerinden ve Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerinin talebelerinden. Doğum ve vefât târihleri bilinmemektedir. Hindu Hoca Türkistânî diye de bilinir. Hayâtı hakkında fazla bilgi olmayan Mevlânâ Hayreddîn, on beşinci asrın sonlarına doğru yaşadı. Türkistan şehzâdelerinden zengin bir gençti. Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerinin sohbetlerine devamla kısa zamanda kemâle geldi.

Mevlânâ Hayreddîn ağır başlı, vakarlı bir zâttı. Çok zaman şu şiiri okurdu:

Her parlamada dost yüzü görünür dâim;
Her yüzden ona bak, ey himmetli kardeşim,

İşte yüzün, bak ki, ayna olmuştur ona;
Bu can gelmez dışa körden gayra neyleyim

Gözün varsa görürsün sûretini onun;
Önünde, göz tabanda olunca nedeyim…

1) Bahr-ul-Velâya; Süleymâniye Kütüphânesi, Hacı Mahmûd Kısmı, No: 4528

2) Reşâhat

3) Hadâik-ül-Verdiyye

4) Hâcegân Hânedânı; s.104