el-Mâcid - ya Mâcid

el-Mâcid - ya Mâcid

el-Mâcid | ya Mâcid

Mâcid : Hamiyeti, şan ve şerefi çok olan

Al-Májid : The Glorious  whose dignity and glory are most great, and whoseenerosity and munificence are bountiful.

Mevla’nın kullarına verdiği nimetler ölçüsüzdür. Çünkü O, sevdiği kullarına ölçüsüz verir, karşılıksız ikram eder ve dilediği an onları mağfiret buyurur.  Zira O’nun ihsanı boldur. Bunu bilmek ve O’na şükretmek lazımdır. (2)


Kaynaklar
1) Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
2) Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları


 

 

 

Diğer Bölüm…

Azamet ve şerefle vasıflı, rahmeti ve ihsanı bol, lütuf ve cömertliği seven, şanı yüce, ulu, cömert…

“Şanı yüce” anlamına gelen bu “el-Mâcid” İsm-i Şerifi Kuran-ı Kerim’de “el-Mâcid” olarak geçmemekte. Ancak mübalağa sığasıyla “el-Mecîd” olarak Kur’an’da iki defa geçmekte.

İnsanlar arasında da şanı yüce insanlar vardır. Ancak onlar doğarlar ve ölürler. Elinin erdiği, gözünün gördüğü, gücünün yettiği kadar cömertlik yapar cesaret gösterir.

Şanı yüce Allah’ın (CC) görmediği, bilmediği, gücünün yetmediği yoktur. “el-Mâcid”e iman eden bizlerde güneş gibi pisliklerden yücelerde olacağız, ama pisliği kurutacağız. Güllerle içiçe olup güzelliklere renk ve koku katacağız.

Yolcunun yoldaşı, gariplerin arkadaşı , yetimlerin gönüldaşı , hastaların ilacı, mazlumların acısını paylaşan, zalimlerin zulmünü engelleyen olarak şanımızı yüceltmeye çalışacağız.

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’nin kendisiyle aşinalığı olan kullarına kerem ve semahati ifadeye sığmaz, ölçüye gelmez. Mesela, onları temiz ahlak sahibi olmaya, iyi işler yapmaya muvaffak kılar da, sonra da yaptıkları o güzel işleri, haiz oldukları seçkin vasıfları anarak, onları över, sitayişlerinde bulunur. Kusurlarını affeder, kötülüklerini mahveder. Fakat bunları anarak onları utandırmaz. Mazeretlerini kabul eder, haklarını himaye ve müdafaa lütfunda bulunur. Sıkışık zamanlarında bilinmeyen, akıl ve hayale gelmiyen yollardan yardım eder, salah ve saadetlerinin sebeplerini hazırlar, her türlü müşküllerini hal ve tesviye eder. nihayet onlara karşı olan vadlerini yerine getirir, ebedi saadetlere kavuşturur.

 

Dua: Allah’ım (CC)! Kadri ve şanı büyük olan Sensin. Kerem ve müsamahası bol olansın.
Allah’ım (CC)! Kusurları afv eden Sensin! Kullarının dar zamanlarında bilinmeyen yollardan, onlara farkettirmeden yardım eden Sensin. Bizlerden yardımını esirgeme ey yüce Allah’ım (CC)! (AMİN)

 

Kula Gerekenler: Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’nin bu lütuf ve keremini daima hatırlayarak O’nu (CC) candan sevmek ve bütün emirlerini baş tacı yapmaktır. Hatta Allah’tan (CC) korkmak bile, O’nu (CC) sevmesinin kuvvetinden ileri gelmiş olması lazımdır.

 

İsm-i Şerif’in Faideleri: İhlasla “Ya Mâcid” diye bu zikre devam eden müslümanın duası kabul olur. Maddi ve manevi nimetlere kavuşur.