Kuran'ın Delilleri Belgeseli - Kuran'a İman Belgeseli

Kuran'ın Delilleri Belgeseli - Kuran'a İman Belgeseli

Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu, önündekileri doğrulayan ve Kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin Rabbidendir. Yoksa: “Bunu kendisi yalan olarak uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Bunun benzeri olan bir sure getirin ve eğer gerçekten doğru sözlüyseniz Allah’tan başka çağırabildiklerinizi çağırın.” (Yunus Suresi, 37-38)

Bu indirdiğimiz mübarek bir Kitap’tır. Şu halde O’na uyun ve korkup-sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. (Enam Suresi, 155)

Kur’ân, bu dünyada, öyle nuranî ve saadetli ve hakikatli bir surette bir tebdil-i ha­yat-ı içtimaiye(sosyal hayatında değişiklikler) ile beraber, insanların hem nefisle­rinde, hem kalblerinde, hem ruhlarında, hem akıllarında, hem hayat-ı şahsiyetlerinde ve hem hayat-ı içtimaiyelerinde, hem hayat-ı siyasiyele­rinde öyle bir inkılâp yapmış ve idame (devam) etmiş ve idare etmiş ki, on dört asır müddetinde, her daki­kada, altı bin altı yüz altmış altı âyetleri kemâl-i ihtiramla (tam bir saygıyla), hiç olmazsa yüz milyondan ziyade in­sanların dilleriyle okunuyor ve insanları terbiye ve nefislerini tezkiye(saflaştırıp temizliyor) ve kalblerini tasfiye ediyor(saflaştırıp temizliyor), ruhlara inkişaf ve terakki ve akıllara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor. Elbette böyle bir kitabın misli yoktur, harikadır, fevkalâ­dedir, mucizedir. (Şualar sh: 134)

Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğunu çok kuvvetli delillerle ispat eden ve bu delillerle Kur’an’a olan imanı ziyadeleştiren ve Kur’an’ın sönmez ve söndürülmez bir güneş olduğunu en inatçı akıllara dahi kabul ettiren mükemmel bir eser.

İzlemek İstediğiniz Bölümün Üzerine Tıklayınız…

Delil 0; Giriş – Yaratılış Gayesinin Bildirilmemesi}

Alternatif Video Seçeneği 0

Delil 1; Kur’an Hiç Bir Beşer Sözüne Benzemez}

Alternatif Video Seçeneği 1

Delil 2; 600 Sayfalık Bir Kitabı Harf Harf Ezberlemek}

Alternatif Video Seçeneği 2

Delil 3; Çok Sevdiğiniz Bir Kitabı Kaç Defa Okuyabilirsiniz}

Alternatif Video Seçeneği 3

Delil 4; Ediplerin Şehadeti}

Alternatif Video Seçeneği 4

Delil 5; Kur’an’ın Kulağa Hoş Gelmesi}

Alternatif Video Seçeneği 5

Delil 6; Düşmanlarının Tasdikiyle Allah’ın Kelamıdır}

Alternatif Video Seçeneği 6

Delil 7; Kelimeleri Arasındaki Sayısal Uygunluk}

Alternatif Video Seçeneği 7

Delil 8; Alemde Yaptığı Eşsiz İnkılâp}

Alternatif Video Seçeneği 8

Delil 9; Milyonlarca Dil Tarafından Okunması}

Alternatif Video Seçeneği 9

Delil 10; Efendimiz’in Risaletini İspat Eden Tüm Deliller}

Alternatif Video Seçeneği 10

Delil 11; Allah’ın Varlığını İspat Eden Bütün Deliller}

Alternatif Video Seçeneği 11

Delil 12; Aleme Ders Verdiği Kanunlar, İspat Eder ki…}

Alternatif Video Seçeneği 12

Delil 13; Asrımız Filozoflarının Tasdikiyle, Kuran}

Alternatif Video Seçeneği 13

Delil 14; Kur’an’ın Meyveleri Olan Evliyalar Ve Asfiyalar}

Alternatif Video Seçeneği 14

Delil 15; İslamiyet’in Tüm Hak İlimleri İspat Eder Ki}

Alternatif Video Seçeneği 15

Delil 16; O’nun İtikadı Ve Hürmeti İspat Eder Ki}

Alternatif Video Seçeneği 16

Delil 17; Uyku Gibi Bir Vaziyette Bulunması}

Alternatif Video Seçeneği 17

Delil 18; Meleklerin Ve Çinlerin Pervane Gibi (…)}

Alternatif Video Seçeneği 18

Delil 19; Herkesin Kuran’ın Dersinden Tam Hisse}

Alternatif Video Seçeneği 19

Delil 20; Sosyal Hayata Verdiği Terbiye}

Alternatif Video Seçeneği 20

Delil 21; Hata ve Tezatların Olmaması İspat Eder Ki}

Alternatif Video Seçeneği 21

Delil 22; Kur’an ile Hadis Üslubunun Benzememesi}

Alternatif Video Seçeneği 22