Kuran'da Müşrik Kavramı

Kuran'da Müşrik Kavramı

Kuranda müşrik kavramı; İslam karşıtı insanlarca;hep islamın savaş tekniğine yönelik bir kavramsal değerler bütünü olduğu anlaşılmaktadır.yani müşrik kelimesinin ne anlama geldiğini bilmeden,islamda, karsıt görüşün yaşamasına imkan yok.nerde görürseniz öldürün mantığı vardır.aslında bunun böyle olmadığını bu yazımızda görücez inşallah.

Bakara 190: “size karşı savaşanlarla Allah yolunda sizde savaşın;ancak aşırı gitmeyin.Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez.

A- “size karşı savaşanlarla Allah yolunda sizde savaşın (ve kaatilü fi sebilillahilleziyne yukaatilunekum)

Ve kaatilü=”savaşın”

Fi sebilillahi=”Allah yolunda” => fi sebilillahilleziyne=”onlarla Allah yolunda”

Yukaatiluneküm=”sizinle savaşanlar”

 

Bir kıraate göre müfaale(mukatele) babından olan “vela tükatiluhum hatta yukatiluhum=Onlar sizinle savaşmadıkça sizde onlarla savaşmayın” fiilleri “vela taktüluhum hatta yaktüluhum=Onlar sizi katletmedikçe sizde onları katletmeyiné şeklinde de okunmuştur.

Bilindiği gibi mufaale ( mukatele ) kipi karşılıklı olarak birbirini öldürmek,çarpışmak,savaşmak,yani müşareket manası içerir.”Ka-Te-Le” ,yaktulü kipinde ise müşareket yoktur.fiil münferiddir.yani burada birinin diğerini öldürmesi söz konusudur.bunun anlamı ,onlar ,sizin bir kısmınızı öldürmedikçe,sizde onları öldürmeyin demektir.”

Yani anlaşılacağı gibi burada ki sizinle savaşanlar tabiri,müşrik statüsündedir.bir sonraki ayette bunu desteklemektedir.

Vaktülühüm haysu sekıftumuhün=” onları (müşrikleri) nerede yakalarsanız öldürün”

 

Burada ki sekıfe kelimesi lügatte “yakalamak,yetişmek; demektir.

Ayetin bu kısmında ki “yakalama” ve “çıkarma” fiilleri,düşmanların saldırısından sonra olduğu için 190.ayetle yakından alakalıdır.dolayısıyla müşrik kelimesinin tanımı; saldıran ve yurdundan çıkaran manasındadır.Müslümanları yurtlarından çıkardıkları için ,yüce Allah ta savaş anında onları yurtlarından çıkarmaya Müslümanlara izin vermektedir.

Yani müşrik kelimesinin tanımı; dine,değerlere ve bütünlüğe saldıran manasına tekabül etmiş oluyor.

Hicretin 6.yılı (m.628) zilkade ayında resulullah umre ziyareti amacıyla ashabı ile medineden çıktı.fakat müşrikler geçit yerlerini tutarak ve Müslümanlar üzerine taş ve ok yağdırarak ilerlemelerine ve mekkeye girmelerine engel oldular.resulullah,mekkeye bir günlük mesafede hudeybiye köyüne çekilmek zorunda kaldı.Müşriklerle yapılan çetin müzakereler sonunda hudeybiye müsalahası imzalandı.Böylece umre gelecek yıla kaldı.

Müslümanlar,hicretin 7.yılı,bir önceki yıl yapamadıkları,umreyi kaza için Mekke’ye geldiklerinde,müşriklerin,andlaşmaya bağlı kalmayıp harem toprağında ve haram ayda,kendileri ile savaşmalarından endişe ettiler.ve bu durumdan hoşlanmadılar.işte bunun üzerine bu ayet nazil oldu.bu ayetin,haccın hükümlerinin beyan edildiği ayetlerle beraber zikredilmesi de bu görüşü destekler.

Yani rivayette de görüldüğü gibi,savaşı başlatanlara karşılık bir savunma rolü yönünde ki ayet,müşrik kelimesinde bize iyi bir tanım yapma olanağı vermiştir.kaldı ki; peygamber efendimizin 63 yıllık hayatı boyunca sadece 28 gunde sefer yapması bize bu savaş statüsünün nasıl yapılacağı ve müşrik tanımının o kadar basit olmadığını apacık göstermektedir.

 

Vaktülühum haysu sekıftumühüm (onları nerede yakalarsanız öldürün)

Ayeti yukarda açıkladığımızla doğru orantılı olarak,sizinle savaşanlar ayetiyle yani yukaatilunekum ayetiyle sıkı sıkıya irtibatlıdır.ayetin devamında ise;

Ve’l fitnetü eşeddü mine’l-katli ( fitne beterdir adam öldürmekten) denmektedir..

Ve’l –fitnetü=”fitne”

Eşeddü=”beterdir”

Mine’l-katli=”adam öldürmekten”

 

Fitne kelimesi fetene kalıbından fiil olarak alınınca; “dönmek,sapmak,günaha maruz kalmak,büyülemek,çıldırtmak,esir etmek,gönül çelmek,aklını çelmek,işkence etmek,hakikati tahrif etmek,bir şeyi yakmak,birini görüşünden vazgeçirmek” manalarına tekabul etmektedir…

dolayısıyla ayette geçen ;

Vaktülühum haysu sekıftumühum veahricuhum minhaysu ahrecukum ve’l fitnetü eşeddü minel katli=onları yakaladığınız yerde öldürün,sizi çıkardıkları yerden onları çıkarın,fitne adam öldürmeden daha beterdir

manası,fitne kelimesinin müşrik tanımıyla bire bir oturduğunu kendi gözlerimizle gördük.yukarda yaptığımız fitne tanımıda müşrik tanımıyla bağlantılı oludugundan.müşrik konusunda fitne kelimesinin içerdiği tüm mana ihtivalarının aynı olduğu beyan edilmiş olunur.

Yani inkarcıların dediği gibi,inkarcıyı gördüğün yerde öldürün bu islamın faşistliğindendir manası asla cıkartılamaz.cunku birebir tevilde tumevarım yöntemi kullanılarak bunun böyle olmadığını yazımızda görmüş olduk…