el-Kaviyy - ya Kaviyy

el-Kaviyy - ya Kaviyy

el-Kaviyy | ya Kaviyy

Kavi : Her şeye gücü yeten, kudretli olan

Al-Qawi : The Possessor of All Strength. TheMost Strong.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“…Doğrusu O, kuvvetlidir; azabı da pek çetindir.” (Mümin,  22)

“Allah güçlüdür. O’nun cezası şiddetlidir” (Enfal, 52)

Cenab-ı Hak kuvvetli ve kudretlidir. O’nun kuvvetine hiçbir kuvvet karşı gelemez; kudretine hiçbir güç dayanamaz. Herşey O’na kolay gelir; hiçbir şey O’na güç gelmez. Kuvvet ve kudret O’ndadır. O’nun kuvvetine sığınmak boynumuzun borcudur. (2)

Tarih boyunca Allah çeşitli kavimlere elçiler göndermiş, onlar vasıtasıyla insanlara kendi isteklerini bildirmiştir. Gönderilen elçiler de tek ilahın Allah olduğunu, yalnızca Allah’tan korkup sakınmak ve O’nun emirlerini yerine getirmek gerektiğini kavimlerine tebliğ etmişlerdir. Ancak bildirildiği üzere, kavimlerin çoğu inkara sapmış, elçileri yalanlamış ve Allah’ın azabını hak etmiştir. Her dönemde Allah’ın gönderdiği elçileri inkar eden, onlara mümkün olduğu kadar zorluk çıkaran, sıkıntı vermeye çalışan inkarcılar, Allah’ın azabını görünceye kadar bu tutumlarından vazgeçmemişlerdir. Bu önemli gerçeği kavrayamayan inkarcılar, asla erişemeyecekleri bir büyüklük hevesi içerisinde olmuşlardır. Allah’ın dilediğinde tek bir fırtınayla tüm mallarını yok edebileceğini, şiddetli bir yağmurla ekinlerini helak edebileceğini, bir mikropla tüm yakınlarını öldürebileceğini ve daha bunun gibi ellerindeki gücü, serveti yok edebilecek sayısız sebebi göz ardı etmişlerdir. Sonuç olarak yeryüzünde de, ölümden sonra ahirette de Allah’ın azabı ile yüz yüze gelmişlerdir. (4)

Allah’ın güç ve kuvvetini bilen, kendi güç ve kuvvetiyle övünmeyi terk eder, Yüce güç sahibine yönelir. Bu isim kişiye, Allah’ın heybet ve ihtişamını, yüceliğini bilmeyi ve gücüne dayanmayı öğretir.  (3)

“El Kaviyyu” ismi şerifini 116 defa tilavet edenin maddi ve manevi kuvveti artar. Şanı yüce, nüfusu cari olur. Kaviyyu isminin sırrına mahzar olur. (5)


Kaynaklar
1) Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
2) Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
3) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
4) Allah’ın İsimleri, Harun Yahya, Vural Yayınları, 2000
5) Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Mütercim M.Ferşat, Ferşat Yayınları, 2005, Mütercim ilavesi Sayfa:239


 

 

Diğer Bölüm…

Pek güçlü, her şeye gücü yeten…

“Çok kuvvetli, Pek güçlü” anlamına gelen “el-Kaviyy” İsm-i Celil’i celili Kur’an-ı Kerim’de 9 defa geçmekte. Musa aleyhisselam karşısında firavunun mağlubiyeti anlatılırken Rabbimiz (CC): “Şüphesiz Allah (CC) çok kuvvetlidir, cezası şiddetlidir.”[1] buyurur. Hz. Salih Peygamber (AS) karşısında Semud kavminin mağlubiyetini anlatırken de Rabbimizin (CC) “el-Kaviyy” ismi zikredilir.[2]

Zulme uğrayanlara harbetme izni veren ayette de Rabbimiz (CC): “Allah (CC) kendisine yardım edenlere elbette yardım eder. Şüphesiz Allah (CC) çok güçlüdür, Azizdir.”[3] buyurur.
Sayımını yapamadığımız yıldızları, denizdeki canlıları, havadaki kuşları yaratan, yaşatan koyduğu kurallar içinde yöneten çok kuvvetli Rabbe iman eden bir mü’min güçlü ordulara, güçlü paralara, güçlü görünmeye çalışanlara aldırış etmeden Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’nin yolunda yürümeye devam eder. Baki’nin:

“Baş eğmeziz edaniye dünyayı dûn için,

Allah’adır (CC) tevekkülümüz, itimadımız.”

(Değersiz dünya için alçaklara baş eğmeyiz biz. Bizim dayanağımız, güvencemiz, itimadımız Allah’adır cc.) dediği gibi, Enfal suresinin 60. ayetinde “düşman için kuvvet hazırlayınız” emrine uyarak güçlü olmaya çalışırız ve “el-Kaviyy” olan Rabbimize (CC) güvenip yolumuza devam ederiz.

Tarih boyunca Allah-ü Teala (CC) Hz.leri çeşitli kavimlere elçiler göndermiş, onlar vasıtasıyla insanlara kendi isteklerini bildirmiştir. Her elçi yeryüzüne geldiğinde tek ilahın Allah-ü Teala (CC) Hz.leri olduğunu, yalnızca O’ndan (CC) korkup sakınmak ve O’nun (CC) emirlerini yerine getirmek gerektiğini tebliğ etmiştir. Ancak “Çünkü gerçekten onlar, Resulleri (AS) kendilerine apaçık belgeler getirirdi; fakat onlar inkar ederlerdi. Bu yüzden Allah (CC), onları (azabla) yakalayıverdi. Şüphesiz O (CC), kuvvetli olandır, cezalandırması şiddetlidir.”[4] ayetinde bildirildiği üzere, kavimlerin çoğu inkara sapmış, elçileri yalanlamış ve Allah’ın (CC) azabını hak etmiştir.

Allah’ın (CC) gönderdiği elçiyi inkar eden, ona mümkün olduğu kadar zorluk çıkaran, sıkıntı vermeye çalışan inkarcılar, Allah’ın (CC) azabını görünceye kadar bu tutumlarından vazgeçmemişlerdir. Onlar, yeryüzünde iktidar, güç ve servet sahibi olduklarını düşündükleri için kendilerini haklı görmüş, büyüklenmekten vazgeçmemişlerdir. Oysa unuttukları çok önemli bir gerçek vardır: Allah-ü Teala (CC) Hz.leri, en büyük güç sahibidir.

Bu önemli gerçeği kavrayamayan inkarcılar, asla erişemeyecekleri bir büyüklük hevesi içerisinde olmuşlardır. Allah’ın (CC) dilediğinde tek bir fırtınayla tüm mallarını yok edebileceğini, şiddetli bir yağmurla ekinlerini helak edebileceğini, hastalığa sebep olan bir mikropla sayıca çok gördükleri yakınlarını öldürebileceğini ve daha bunun gibi ellerindeki tüm gücü, serveti yok edebilecek sayısız sebebi göz ardı etmişlerdir. Sonuç olarak yeryüzünde de, ölümden sonra ahirette de Allah’ın (CC) azabı ile yüzyüze gelmişlerdir. Allah-ü Teala (CC) Hz.leri inkarcılara Kuran’da şöyle seslenmektedir: “İnsanlar içinde, Allah’tan (CC) başkasını ‘eş ve ortak’ tutanlar vardır ki, onlar (bunları), Allah’ı (CC) sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah’a (CC) olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler, azaba uğrayacakları zaman, muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah’ın (CC) olduğunu ve Allah’ın (CC) vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi!”[5]

“Onlar, Allah’ın (CC) kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah (CC), güç sahibidir, azizdir.”[6]

“Allah (CC), inkar edenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi, onlar hiçbir hayra varamadılar. Savaşta Allah (CC) (yardımcı ve zafer nasib edici olarak) müminlere yetti. Allah (CC) çok güçlüdür, üstün ve galib olandır.”[7]

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’ne hiç bir zaman dermansızlık erişmez. Kuvvet, tam bir kudretin ifadesidir. Yani “Allah (CC) kaviyy’dir”” demek kudret-i tamme sahibidir demektir. O’nun (CC) kudreti de öteki sıfatları gibi namütenahidir, tükenmez, gevşemez, hudut içine sığmaz, ölçüye gelmez.

 

Dua: Allah’ım (CC)! Hep güçlü olan Sensin. Hiç bir zaman dermansızlık erişmeyen Teksin.
Allah’ım (CC)! Tam bir kudret sahibisin. Kudretin ölçülmez, tükenmezdir.
Allah’ım (CC)! Hiç bir şey, ama hiç bir şey Sana karşı kuvvet yarışına giremez.
İlahi (CC)! Bir çiçeği yaratmakla kainatı yaratmak, Senin indinde birdir. Bizleri acziyetini bilen ve Sana daim kulluk edenler safına dahil eyle! (AMİN)

 

Kula Gerekenler: Bilmek ve idrak etmek gereklidir ki, Allah-ü Teala (CC) Hz.leri kayıtsız şartsız, her şeye kaadirdir ve hiçbir şey Allah’a (CC) karşı kaadir değildir. Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’nin kudreti bahsinde zorluk, kolaylık bahis mevzuu olamaz. Bir çimen yaprağını yaratmakla, kainatı yaratmak birdir. Biri zor, biri kolay değildir. Yaratılmışların isterse milyarlarca emsalini yaratır ve yine de kudretinden bir zerre eksilmez. Hasılı, Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’ne göre ağır ve yorucu bir iş yoktur. Hadisatı ezeli takdiri uyarınca yürütmek, mahlukatını hıfzetmek, amellerini zaptetmek O’na (CC) ağır gelmez. Ne kadar güç, ne kadar büyük olursa olsun, bir işi yapmak için kuvvet ve kudretin yetersizliği yüzünden zorlanmaktan ve kendisine herhangi bir sebeple bir durgunluk ve gevşeklik arız olmaktan münezzehtir. Acizliğimizi bilmeli, ona göre Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’ne kulluk etmeye çalışmalıyız.

 

İsm-i Şerif’in Faideleri: İhlasla “Yâ Kaviyy” diye bir müslüman bu isme devam etse, maddi ve manevi güce kavuşur, korkulardan emin olur.


[1] Enfal S. A.52

[2] Hud S. A.66

[3] Hac S. A.40

[4] Mümin S. A.22

[5] Bakara S. A.165

[6] Hac S. A.74

[7] Ahzab S. A.25