Ebû Davud, Ahmed ve Tirmizî Hamne Binti Cahş’- dan rivayet ediyorlar:

«Çok şiddetli hayız oluyordum (adeta kan boşanıyordum) Resûlüllah’dan fetva istemek için huzuruna çıktım ve: Ey Allah’ın Elçisi! (S.A.V.) Ben çok şiddetli hayz oluyorum, (âdeta ka gidiyorum.) Ne dersiniz, bu namaz oruçtan beni alıkor mu? diye sordum.

  • Sana pamuk tavsiye ederim. Çünkü o, kanı giderir.
  • Pamuğuk da önieyemiyeceği kadar fazla.
  • Elbise sar öyleyse.
  • Ondan da fazla.
  • Önleme çarelerine bak.

Kan gidiyorum âdeta.

  • Öyleyse sana iki husus emredeyim, hangisini yaparsan sana kâfi gelir: Ama ikisini de yapabilirsen, senin bileceğin iştir.

Şunu iyi bilmiş ol ki: Bu kan, şeytanların fışkırtmalarından bir fışkırtmadır. Sen altı, veya yedi gün hayız görürsün Allah’ın ilminde (O kadar).»

Bu hadîs, Buhari’nin, Sahih’inde, Ebû Hubeyş kızı Fatıma’nın kıssasında, Hazret-i Aişe’den nakl ettiği, Allah Resûlünün (S.A.V.): «Şüphesiz o bir araktır» sözüne muhalif değildir.

Bir rivâyette de «Damardan fışkıran bir kandır.» olarak geçer. Çünkü  Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve- seli.em, şeytanın âdemoğlunun içinde kanın deveran ettiği yerlerde deveran ettiğini beyân etmişlerdir. O damarı kımıldattığı zaman kan fışkırır ve bir türlü durmasını bilmez.

Şeytanın bilhassa, bedenin diğer damarlarında değil de, bu damar üzerinde ihtisası ve tasarrufu mevcuttur.

Sihirbazlar bu yüzdendir ki kadının bu kanında şeytanlardan yardım isteyerek tasarruf ederler ve buna (Babunnezîi) tesmiye ederler. Peygamber sözleri, görüldüğü gibi birbirini teyid etmektedir . Onun bütün «özleri bir şifa ve muhaaza kaynağıdır.

Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem’in: «Cin düşmanlarınızdan bir darbedir.» sözü de böyledir. Bu, batnın, akan yerinden çıkan bir bair guddesi gibidir.» sözünü teyid etmektedir.

  • Neden mi?
  • Çünkü cin karın damarlarından bir daman şiddetle sarstığı zaman, onun sarsmasından gudde çıkar ki bu, cin sarsmasının bir neticesi olur.