İslamda Spor

İslamda Spor

İslam’a göre insanlar bu dünyaya imtihan olunmak için gönderilmiştir. Bu imtihan hem dünyayı hem de ahireti kazanma imtihanıdır. İnsan ahireti kazanmak için dünyayı faydalı hâle getirmek zorundadır. Bunu yapmak için de insanın çok çalışması ve çok yorulması icap eder. Büyük bir imtihan heyecanıyla yorulan insan, zaman zaman rahatlama ve gevşeme ihtiyacı hisseder.

Bazı insanlar yapmakta olduğu bir işi değiştirip başka bir iş yapmakla bu rahatlığı elde eder, bazıları da beş-on dakika istirahata veya uykuya çekilmekle elde ederler. Hatta bazı insanlar da bunlarla yetinmeyip bedenin fiziki hareketine ve organların çalıştırılmasına ihtiyaç duyar ve bunları yaparak rahat ve huzurlu olur.

Yüce dinimiz İslam, Müslümanların hayat içerisinde karşılaştıkları yorgunluk üzüntü ve kederlerini hafifletmek amacıyla birtakım oyun ve sporların yapılmasına müsaade etmiş hatta teşvik etmiştir. İslam’ın teşvik ettiği sporun çok değişik gaye ve faydaları vardır. Bunlarla, bir taraftan Müslümanların ibadetlerine ve diğer dinî görevlerine daha kuvvetli bir arzu ile sarılmalarını, diğer taraftan  yine onların yurt savunmasına topyekün hazırlıklı olmalarını sağlar. Bu tür oyunlar içerisinde sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), yüzme, atıcılık, binicilik, koşu (atletizm) ve güreş gibi sporları tavsiye ve teşvik etmiş, hatta kendileri de bunlarla meşgul olmuşlardır. (Müslim, İmaret: 168; Ebu Davud, Cihad, 23-68) Nitekim atıcılık, İslamiyette en fazla önem verilen spor dallarından biri olmuştur. Kur’an-ı Kerim’deki;

“Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz  nisbetinde kuvvet hazırlayınız.” (Enfal, 60) mealindeki ayette belirtilen kuvvetin “atıcılık” olduğunu üç defa belirterek söyleyen Peygamberimiz (s.a.s.) (Riyazu’s Salihin terc. 2/563) hem atıcılığın önemine hem de günümüzde kullanılan her çeşit atış aletlerinin kullanılmasına işaret etmiştir.

Ayrıca boş kalan, canı sıkılan ve dinlenme ihtiyacı duyan kimselere hitaben de Peygamberimiz:

Sizden birinizi gam ve sıkıntı bastığı zaman, yayını kuşanıp kederini onunla dağıtmasından başka yapacak bir şeyi yoktur.” buyurmuştur. (Taberani, Ebu’l Kasım Süleyman İbn Ahmed (v.360); Hz, Peygamberimizin sünnetinde terbiye: 255 Diyanet yay.)

Bir gün Peygamberimize, ashab-ı kiramdan bir grubun eğlenmeye gittiği söylendiğinde memnun olmamış, fakat “atışa” gittiklerinin söylenmesi üzerine,

“Atış boş eğlence değildir, atış vakit geçirdiğiniz eğlencelerin en hayırlısıdır.” buyurmuştur. (Kenzu’l-Ummal: 4, 292) Binicilik de dinimizce teşvik edilen spor dallarından biridir. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah buna işaretle:

“Atıcılık ve binicilik öğreniniz.” buyurarak (Riyazu’s Salihin, II, 1564;  Darimi, II, 124) binicilik öğrenmeyi Müslümanlara tavsiye etmiştir. Hatta biniciliği sadece tavsiye etmekle kalmamış; zaman zaman müsabakalar da düzenleyerek bu müsabakalarda derece alanlara maddi ödüller vermiştir. (Nesaî , Hayl, 14) Atıcılık ve binicilik yanında

İslamiyette koşmanın da tavsiye edildiğini ve Ashab-ı Kiramın buna gereken önemi verdiğini görüyoruz. Peygamberimiz (s.a.s.) bu hususta da:

”İki hedef arasında koşan kimsenin her adımı için bir hasene (sevap)vardır.” (Taberani, Fadbir-remy: 23/a) buyurmuşlardır. Bir başka hadislerinde de,

“Ok yarışı yapın, vücutça sertleşin, yalın ayak yürüyün.”

buyurduğu rivayet edilir. (Mecmau’z-Zevaid, Heysemî, 5/136) Güreş de sevgili Peygamber Efendimizin bizzat yaptığı sporlar arasındadır. Rivayete göre

Peygamberimiz, pehlivan Rukame ile defalarca güreşmiş ve her defasında onu yenmiştir. (İbni Hişam: I, 390-91) Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) ümmetine her konuda güçlü olmalarını tavsiye etmiş ve yukarıda sözü edilen spor dallarını yapmalarını istemiştir. Sadece istemekle kalmamış, zaman zaman  kendisi de buna katılmak suretiyle önderlik etmiştir. Bununla beraber,

“Boş vakit ve sıhhatin insanların çoğunun değerlendiremediği iki büyük nimet.” (Buhârî, Tecrid-i Sarih Tercümesi, 12/177,357) olduğunu söyleyerek yapılan bu spor dallarında, faydayı daima önde tutmuş, dünyasına ve ahretine faydalı işlerle uğraşmayı, kişinin Müslümanlığının güzelliğinden saymıştır. (İbni Mace, Fiten, 12)

– See more at: http://muslim-academy.com/islamda-spor/#sthash.aZJjpVt9.dpuf