İnsanın, en büyük düşmanı nefs-i emmaresidir. Nefs-i emmare, daima kendi arzu ve heveslerini yaptırmak ister, insan da nefs ve hevasına muhalefet etmekle memurdur. Binaenaleyh bilen ve nasihati kabul eden, hayatı boyunca mücahadededir. Biraz nefsine müsamaha eden helak olur. Olgun bir irade sahibi oluncaya kadar heva-yı hevesine uymamak, büyük harbe devam etmek lâzımdır.

Söyleyen: Muhyiddin-i Arabi