8- (Yuhanna Bab 16, ayet 7): “Size gerçeği söylüyorum: benim gidişim size faydalıdır. Zira ben gitmezsem, tesellici size gelmez.”

Acaba, şu âleme gelen ve insanlara hakiki teselli veren Hz. Muhammed’den başka kim vardır. Evet, Odur, fani insanları ölümün ebedi idamından kurtarıp hakiki teselli veren.

9- (Yuhanna, Bâb 14, Âyet: 30): Hz. İsa dedi: “Artık sizinle konuşmayacağım:Çünkü bu dünyanın reisi geliyor ve bende onun hiçbir şeyi yoktur.”

10- (Yuhanna, Bâb 16, Âyet: 8): “… ve O geldiği zaman günah, salâh ve hüküm için dünyayı ilzâm edecektir.”

Acaba Hz. İsa’dan sonra, dünyanın reisi olacak ve hak ve batılı ayırıp, Hz. İsa’nın yerinde insanları irşad edecek, Hz. Muhammed (SAV)’den başka kim gelmiştir? Ve Ondan başka “alemin reisi” olma unvanına kim layıktır. Hem Hz. Davud (As)’dan sonra, Hz. Muhammed’den başka hangi nebi gelmiş ki, doğudan batıya kadar dinini neşretmiş ve memleketleri cizyeye bağlamış ve padişahları kendine secde eder gibi itaat altına almış ve her gün insanlığın beşte biri kendisine dua ve salavat okur olsun? bunları yapmış tek kişi olarak Hz. Muhammed’den başka kim gösterilebilir? Demek, incilde, Hz. İsa’dan sonra geleceği belirtilen “alemin reisi” tabiri ile kastedilen; Hz. Muhammed (SAV)’dir. Hem “fahr-i alem” yani “alemin kendisiyle övündüğü” unvanı, Efendimizin en meşhur unvanıdır.

Alternatif Video Seçeneği 1