Hristiyanlığa Reddiye - (Abdullah TERCÜMAN - Anselmo Turmeda)

Hristiyanlığa Reddiye - (Abdullah TERCÜMAN -Anselmo Turmeda)

Kitabı BURAYA tıklayarak indirebilir siniz.

Aslen Anselmo Turmeda adında bir İspanyol papazı iken, bilahare İslamiyeti kabul eden muhtedi Abdullah Tercüman’ın, Hıristiyanlığı, çürüten «Tuhfetü’l-Erib Fi’r-Reddi Ala Ehli’s-Salib» isimli Arapça eserinin tercümesidir. Ayrıca gayet faydah malumatı havi bir ÖN SÖZ ile bir SON SÖZ ilave edilmiştir.

Son yıllarda, hıristiyan misyonerleri ve bazı batılı turistler yurdumnzda kesif bir propaganda faaliyetine
girişmişlerdir. Dağıttıkları kitap ve broşürlerle Müslüman Türkleri kendi inançlarına çağıran bu ki
lise temsilcilerine bir karşılık olarak, elinizdeki şu kitabı öğrediyoruz. Eskiden katolik papazlığı. Yapmış olan muhtedi Abdullah Tercüman, bu eserinde, İslamiyefin yegane gerçek ve cihanşümul din olduğunu, onun dışında başka bir kurtuluş yolu bulunmadığını açıkça isbat etmektedir.

Başına geniş bir önsöz, sonuna dada misyonerlerin faaliyetleriyle ilgili bir inceleme yazısı ekledigimiz bu kitabın, Hıristiyanlık telkinlerine maruz kalan Avrupa’daki ve talebelerimizi bilhassa faydalı olacağına inanmaktayız.

Türk milletini İslamiyetin nurlu yolundan saptırmak isteyen kara tehlikeye karşı yayınladığımız bu eseri, dindaşlarımızın ilgiyle karşılayacağını ve geniş çapta yayılmasını sağlıyacaklarını ümit etmekteyiz.