Eski ve yeni bütün âlimler, cinler arasında hiç bir peygamber çıkmadığına, Peygamberlerin ancak insanlardan gönderildiğine dair ittifak etmişlerdir.

İbn-i Abbas, İbrı-i Cüreyc, Mücahid, Kelbi, Ebû Ubeyd, El – Vahidî gibi âlimlerden bu mânada sözler ve fikirler nakl edilmiştir.

İkinci babın sonlarında bu hususta İshak b. Bişr’in (El- Mııbtede*) adlı kitabında İbn-i Abbas’dan şöyle nakl ettiğini anlatmıştık: «Cinler, Yûsuf adındaki bir peygamberlerini öldürdüler; Allahü Teâlâ onlara da peygamber gönderdi ve ona itaat etmelerini emretti.»

İbn-i Cerîr der ki: Bize Ubeyd b. Süleyman anlattı: Ulemadan Ed-Dahhak’a: «Peygamber Muhammed (S. A.V.) gönderilmeden önce, cinler arasında bir peygamber var mıydı?» diye sorduklarında, Ed-Dahhâk şu cevabı verdi:

«Size Cenab-i Hakk’m: «Ey cin ve ins topluluğu! Size, içinizden âyetlerimizi okuyacak Resuller gelmedi mi?» kavlini duymadınız mı? Onlar Da’nhak’m bu sualini «evet!» diye karşıladılar. Öyleyse Allah insanlardan olduğu gibi, onlardan da peygamber göndermiştir.

Dahhâk’ın bu sözünü kabul edenler dediler ki: Eğer bu haber doğru ise, her iki taraftan gelen peygamberler öbür tarafın da peygamberi olması  gerekir. Oysa âyetten bu mâna çıkmamaktadır. Âyetten çıkan mâna, sadece insanlardan da, cinlerden de peygamberler gönderildiğidir.

İbn-i Hazm der ki: Hazreti Muhammed (S.A.V.)’den önce, Cinlere insanlardan hiç bir peygamber gelmemiştir. Çünkü cinler, insan milletinden değildirler. Hz. Peygamber buyurmuştur ki: «Peygamberler yalnız kendi kavimlerine gönderilirlerdi.»

İbn-i Hazm devam ediyor: Yakînen bildik ve anladık ki, onlar da insanlar gibi inzar edildiler. Bu, onlardan da peygamber geldiğini gösterir.

Allah şöyle buyurmuştur: «Ey cin ve ins topluluğu! Sizden, üzerinize âyetlerimi okuyup bugüne kavuşacağınızı inzar eden peygamberler gelmedi mi?»

Ed – Dahhâk’m fikrini teyid edecek bir rivayet daha: Ebud-Duhâ İbn-i Abbas’dan (R.A.) nakl ediyor: (Ve mine’l – ardı mislehun) ’den yedi kat yerin bulunduğu ve her katta, sizin peygamberleriniz gibi bir peygamber, Ademiniz gibi bir Adem, Nuh gibi bir Nuh, İbrahim gibi bir İbrahim, İsa gibi bir İsa bulunduğu anlamı çıkmaktadır. Şeyhimiz Ezzehebî’ye göre bunun isnadı sahihtir.

Amr b. Mürre, Eb’ud-Duhâ vasıtasıyla İbn-i Abbas’- dan (R.A.) rivayet ediyor: «Yedi kat göğü yarattı; yerden de bir o kadar.» meâlindeki âyette, İbn-i Abbas şöyle demiştir: Her yerde İbrahim (A.S.) vardır. Şeyhimiz Zehebî, bunun bir hadîs olduğunu söylemiştir.

Buharî  ve Müslim’in şartlarına uymakta ve adamlarının da birer İmam olma vasfına sahip olmaktadır.

Lâkin ulemanın  çoğunluğu âyeti, İbn-i Abbas, Mü- cahid, İbn-i Cüreyc ve Ebû Ubeyd’den nakl edilen sözlere uygun bir şekilde tevil edip kanaatlannı şöflece izhar ettiler: İnsanlara gönderilen peygamberler, aym zamanda cinlere de gönderilmiştir. Allah cinleri gönderip, ademoğlu olan peygamberleri dinletti ve onlar da kavimlcrini irşat etmek üzere döndüler. Kavimlerini, insanoğlunun peygamberlerinden duydukları ile irşada koyuldular.