İsa(a.s.)’ın akıbeti hakkında Kur’an’ın ayetleri gayet a­çık­­tır:

(Onların kalplerinin mühürlenmesinin bir sebebi de) ‘Biz Allah’ın Peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öl­dür­dük’ demeleridir. Halbuki O’nu ne öldürdüler, ne de as­tı­lar. Fakat öldürdükleri kimse, onlara İsa gibi gösterildi. O’­nun hakkında anlaşmazlığa düşenler, O’ndan yana tam bir kuşku içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur. Sa­de­ce zanna uyuyorlar. O’nu kesinlikle öldürmediler. ” (en-Nisâ, 157)

İsa(a.s.), kesinlikle öldürülmediğine, Allah tarafından iç­­­le­­rinden İsa’ya benzetilen birisi katledildiğine göre, İ­sa (a.s.)­’ın son durumu ne olmuştur? Hemen arkadan ge­len ayet, bu durumu açıklamaktadır: ” Fakat Allah, O’nu kendisine yükseltmiştir. Allah aziz ve hakimdir. ” (en-Nisâ, 158)

İsa(a.s.), Allah katına canlı olarak yükseldiğine göre bu­gün yaşamakta mıdır? “Ey İsa, şüphesiz ki seni öldürece­ğim, seni kendime yükselteceğim ve seni inkarcılardan te­mizleyeceğim, ” (Âl-i İmran S., 55) ayeti ışığında bu sorunun ceva­bı­nı nasıl bulabiliriz?

Bu ayet, İsa(a.s.)’ın öldüğüne bir delil olamaz; en sonunda her canlı-fani gibi O’nun da eceli gelince öleceğine bir işaret olabilir. Öldükten sonra da -bugün olduğu gibi- Al­lah O’nu kendi katına yükseltecektir.

“Allah’tan bir kelime olan ve Ruhu’l-Kudüs(Cebrail) ile te’yid e­dilmiş bulunan Mesih İsa’nın ruhu henüz kabzedilmemiştir. İsa’­nın ruhu alınmamış olunca, İsa’nın Allah’a yükselişi, yerden kalk­ması yönündedir. İsa’nın haberlerde gelen semaya yükselmesiyle, Kur’an’da varid olan Allah’a yükselmesi durumunu birbi­ri­ne karıştırmamak gerekir. Çünkü ‘sema’ ilahi isimlerden de­ğil­dir. İsa’nın, Allah’a yükseltilen, cismi; semaya yükseltilen de he­nüz öl­dürülmemiş olan ruhudur, diyebiliriz. Ve bu sema, dünya se­ması ol­an maddi sema değil, ruhani dördüncü semadır ki, Mi­rac ge­ce­sinde Resulullah (s.a.v.), İsa’yı orada, Harun’u beşinci, Mu­sa’yı al­tıncı, İbrahim’i yedinci semada görmüştü.” (Elmalı Tef­siri, c.2, s.372-373) (*)