Derd-i aşkın ben senin bî-hûde izhâr eylemem,
Lâf edüp âh u enîni kendime kâr eylemem,
Hâsılı âlem bilir bu sırrı inkâr eylemem,
Gizlesem de âşikâr etsem de cânımsın benim.

Söyleyen: Şeyh Gâlib