el-Evvel - ya Evvel

el-Evvel - ya Evvel

 el-Evvel | ya Evvel

Evvel :  Herşeyin ilki olan

Al-Awwal : The First.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır.” (Hadid, 3)

Cenab-ı Hak yaratmayı başlatan ve sürdürendir. Bütün mükevvenatı var eden, bütün nesne  ve olayları icad edip ortaya çıkarandır. Her şeyden evveldir. Bir evveli, bir öncesi  yoktur.

Başlangıcı yoktur ve her şeyin ilkidir. Çünkü varlıkların hepsinin başlangıcı ve hepsini ortaya çıkarandır. Ve son, hepsinin yok olmasından sonra O, bâkidir

“O’nun zâtından başka her şey helak olacaktır…” (Kasas, 88)
“Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak, ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak .” (Rahman, 26-27)

âyetlerinin ifade ettikleri mânâya göre varlıkların hepsi helak ve fenâya gider ve gidebilir, ancak O, kalır. Bütün yaratıkların, varlık sebepleri ortadan kalkınca esasen helak edilirler ve yok olurlar. Sonra bütün işler ona döndürülür. Binaenaleyh O, hepsinden evvel olduğu gibi, hepsinin gayesi ve varlığın sonudur. Binaenaleyh O’nun için ne yalnız Evvel ve de yalnız Ahir diye hükmetmemeli, “Evvel ve Ahir” demelidir. (2)

Allah Teâlâ, başlangıcı olmayan evvel, sonu olmayan Âhir’dir. O, her şeyden önceki  Evvel’dir, her şeyden sonraki Âhir’dir. O, var etmede ve yaratmada Evvel, hidayete ve başarıya erdirmede Âhir’dir. O, kalplerdekini bilen Evvel, ayıp ve kusurları örten Âhir’dir. Başlangıç ilk olarak Allah’la başladı, son olarak dönüş yine O’nadır. (3)

Bu İsmi Bilmenin Faydası

Allah’ın Evvel olduğunu bilmek, sadece sebeplere bakmaktan, bunlar üzerinde durup düşünmekten kurtulmamızı ve daha geniş düşünmemizi sağlar. O’nun salt lütuf ve ihsanına ve merhametine bakmamıza yardım eder. Hiçbir varlığın herhangi bir katkısı olmadan O’nun bize sayısız nimetler verdiğini düşünmemizi sağlar. Mutlak yokluğun olduğu bir ortamda bütün varlığı yarattı. Bütün varlıklar yok iken, adı dahi zikredilmezken O, her şeyi bizim için hazırladı. Bize güç ve kuvvet verdi, varlıklar için sebep-sonuç kanunu koydu. O’nun varlığı hiç bir vesileye bağlı değildir. Allah’ın Evvel ismini bu şekilde anlayan O’na mutlak manada muhtaç olduğunu bilir. Bütün içtenliği ile O’na ibadet etmesi gerektiğini daha iyi anlar.  (3)

‘Evvel’ ve ‘Ahir’in  yarattıklarının bir başı ve bir sonu vardır. Yaşımız  kadar yaşıyoruz ve bizi ilk defa getiren, son defa  götürüyor. Yani O’ndan geldik O’na dönüyoruz.  Öyle ise O’na yaraşır işler yapalım. Hayırlı  hizmetlerde ilklere imza atalım.


Kaynaklar
1) Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
2) Elmalı Tefsiri, Hadid
3) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
4) Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları


 

 

Diğer Bölüm…

el-Evvel (cc)“: Başlangıcı olmayan İLK…
el-Âhir (cc)“: Nihayeti olmayan SON…

“Başlangıcı olmayan İlk ve nihayeti olmayan Son” anlamlarına gelen bu “el-Evvel” ve “el-Ahir” ismi şerifleri Kur’an-ı Kerim’de birer defa geçmekte. “O (CC) ilktir, sondur, apaçıktır, gizlidir. O (CC) her şeyi bilendir.”[1][1]

Bizim dilimizde ilk ve son kelimeleri zamana ve mekana ve duruma göre anlam kazanır. Allah (CC) için zaman ve mekan olmadığından bu “ilk” ve “son” isimleri O’nun (CC) evvelinin olmadığı, sonunun da olmadığını ifade ettiği gibi esmasının tecellisiyle ilk yaratanın Allah (CC) olduğunu en son yaratanın da yine O (CC) olacağını, kainatı ilk defa yaratan, kıyamette kainatı yok eden, yaratılıştan kıyamete kadar her şeyi yine yeniden yaratan. O “İlk” ve “son” olan Allah’tır (CC). “Evvel” ve “Ahir”in yarattıklarının bir başı ve bir sonu vardır. Yaşımız kadar yaşıyoruz ve bizi ilk defa getiren, son defa götürüyor. Yani O’ndan (CC) geldik O’na (CC) dönüyoruz. Öyle ise O’na (CC) yaraşır işler yapalım. İslami hizmetlerde ilk ve öncü olalım. Hayırlı hizmetlerde ilklere imza atalım.

Allah-ü Teala (CC) bütün varlık üzerine mukaddem olup kendi varlığının evveli yoktur. Kendisi için asla başlangıç tasavvur olunamaz. Onun için O’na (CC) “Evvel” demek, ikincisi var demek değildir. Sabıkı, yani kendisinden evvel bir varlık sahibi yok demektir. Çünkü bütün mevcudat varlığı O’ndan (CC) almaktadır. Amma O’nun (CC) varlığı kendi zatıyladır. Başkasından alınma bir varlık değildir.

Her şey biter, helak ve fenaya gider, ancak O (CC) kalır. Varlığının sonu yoktur. Evveliyetine bidayet olmadığı gibi, ahiriyyetine nihayet yoktur. Onun için O’na (CC) “Ahir” demek, bir sabıkı var demek değildir. Bir lahikı yok demektir.

Allah-ü Teala (CC)’nın varlığı ezeli ve ebedidir. Varlığının başlangıcı olmadığı gibi nihayeti de yoktur. Çünkü bunlar fanilerin, mahdut varlık sahiplerinin sıfatıdır. Mahdut varlığın iki ucu vardır: Biri başlangıç, biri de nihayet, yani biri doğduğu, biri de öldüğü uçtur.

Allah-ü Teala (CC) hem Evvel’dir, çünkü bütün kainatı yoktan var eden O’dur (CC). Hem Ahir’dir, çünkü her şeyden sonra kalacak da O’dur (CC). Kainat silsilesinin ilk halkası Allah-ü Teala’da (CC) biter.

Dönüş yerinin son noktası da Allah-ü Teala’da (CC) kesilir. Her şeyin mebde’ ve meadı Allah’tır (CC), yani gelinen ve gidilecek olan yer ancak Allah-ü Teala’ya (CC) varır ve orada biter. Daha arkası ve ilerisi yoktur.

 

Dua: Ya Rabbi (CC)! Varlıkların evveli Sensin. Senin başlangıcın yoktur. Bütün varlıkların sebebi Sensin. Herşey Seinnle başlar, ve herşey Senin bitirmenle biter. Allah’ım (CC)! Bizi en güzel surette yaratan Sensin. Kitap ve Peygamberle rehberlik edensin.

Rabbimiz (CC)! Sana sonsuz şükürler olsun, verdiğin nimet için, afiyet için…. (AMİN)

Ya Rabbi (CC)! Herşey biter, ancak Sen kalırsın. Varlığının sonu olmayan Sensin. Senden geldik, yine Sana döneceğiz.

Allah’ım (CC)! Kullarını bir araya topladığın mahşer gününde bizi yüzü parıldayanlardan eyle Nurunla..! Hesabımızı kolaylaştır.

Allah’ım (CC)! Amel defterlerimizi iyiliklerle doldurmayı nasip eyle! (AMİN)

 

Kula Gerekenler: Allah-ü Teala (CC) hakkında, sadece Evvel’dir veya sadece Ahir’dir dememeli, ikisini beraber okuyarak hem Evvel’dir, hem Ahir’dir demeli. Maddi, ma’nevi nemiz varsa hepsinin O’ndan olduğunu ve bütün işlerin O’na döndürüleceğini ve O’nun huzurunda hesabı görüleceğini mülahaza ederek, her türlü icraat ve tasarrufatımızı ancak O’na kulluk namına, evvel ve ahir ancak O’nun rızasına uygun yapmak iktiza eder.

 

İsm-i Şerif’in Faideleri: Her kim evladı olmasını istese, seferde kaybolanı olsa veya bir haceti bulunsa, bu ism-i şerifleri 40 Cuma günü bin kere okursa, umulur ki muradı hasıl olur.

Her kim bu ism-i şerifleri düşmanını defetmek niyetiyle okursa, muradı hasıl olur. Çok okursa akıbeti hayır olur.


[1] Hadid S. A.3