Hadis

 

İbn Mesud (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)’in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Nebi (sav)den “En büyük günah hangisidir” diye soruldu. Cevaben “Allah seni yarattığı halde, ona eş koşmandır.” Buyurdu. Ben “sonra hangisidir?” diye sordum. “seninle yemek yer (yemeğime ortak olur) korkusuyla çocuğunu öldürmendir” dedi. Ben yine “sonra hangisi” dedim. Buyurdu ki: “Komşunun hanımıyla zina etmendir”. Allah bunu tasdik etmek için “Onlar ki, Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etmezler; hak bir sebep olmadıkça Allah’ın haram kıldığı cana kıymazlar ve zina etmezler” ayetlerini indirdi.

Kaynak: Firyabi, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn Cerir, İbn Münzir, İbn Ebi Hatim, İbn Merduye, Beyhaki.