Yemen bölgesi velîlerinden. Terim’de doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1650 (H.1061) senesinde Terîm’de vefât etti.Zenbil kabristanına defnedildi.

Ebû Bekr Sekkâf hazretleri zamânının en seçkin âlimlerinden idi. İlim tahsîline memleketi Terim’de başladı. Kur’ân-ı kerîmi ve nahiv ilminden pekçok ana metinleri ezberledi. Meşhur fıkıh âlimi Muhammed bin İsmâil’den fıkıh ve hadîs, usûl-ı tefsîr ve tasavvuf ilimlerini öğrendi. Ayrıca bu hocasının kardeşi Abdurrahmân bin İsmâil’den ve Abdullah bin Şeyh Ayderûs’dan da çeşitli ilimler öğrendi. Sonra Mekke ve Medîne’ye gitti. Buralarda pekçok âlimden ilim öğrendi. Hadîs-i şerîf dinledi. Mekke ve Medîne’de Seyyid Ömer bin Abdurrahîm el-Basrî, Şeyh Ahmed bin Alân, Abdülazîz ez-Zemzemî gibi âlimlerden ilim öğrendi. Aklî ve naklî ilimlerde çok üstün derecede yetişti. Zamânın önde gelen âlimlerinden oldu.

Ebû Bekr Sekkâf hazretleri, ilimde yükseldikten sonra insanlara faydalı olmak, onlara İslâmiyeti öğretmek için ders vermeye, ilmini yaymaya başladı. İlim medreselerini yeniden canlandırdı. Derslerine o kadar çok talebe geliyordu ki, bir grup dersini bitirir bitirmez başka bir grup etrafında halka oluyordu. İlim öğretmekte ve ilmî incelemelerde son derece gayretli ve tahammüllü idi. Yaşı ilerleyip ihtiyarladığı sıralarda ilimde bir umman gibi olmuştu. Onun sohbet meclislerinde ve derslerinde büyük tat, faydalar ve bereketler vardı. Huzûrunda bulunanlar çok istifâde ederlerdi. Muhammed bin Ömer bin Fakîh, Terîm’de bir medrese yaptırıp, bu medresenin idâresini ona verdi. Bu medresede bir müddet hocalıkta bulundu. Daha sonra da evine çekildi. Sâdece Cumâ günleri ve dostlarını ziyâret için dışarı çıkardı.

1) Hulâsât-ül-Eser; c.1, s.85

2) El-Meşre-ür-Revî; c.2, s.30