Dünyanın Yuvarlak Olduğunu Söyleyen Müslümanlar

Dünyanın Yuvarlak Olduğunu Söyleyen Müslüman Bilim Adamları

Müslüman ilim ve bilim adamları Dünya’nın yuvarlak olduğunu söylemişler ve bunu ispat etmişlerdir. Newton’dan çok önce yaşayan Biruni dünyanın yuvarlak olduğunu ispat etmiştir.

Pek çok Müslüman alim Orta Çağ’da Ay ve Güneş tutulmasını Müslümanların kurduğu rasathanelerde rasat etmişlerdir. Astronomi alanında yapılan ölçüm ve hesaplamalar günümüzde yapılan ölçüm ve hesaplamalara yakın sonuçlar vermiştir. Halife el Me’mun zamanında Dünya haritası hazırlanmış ve bu harita doğru sonuçlar vermiştir. Orta Çağ’da Müslüman bilim adamları Güneş saati, su saati, açı ölçerler yapmışlardır. İşte böyle pek çok bilimsel faaliyeti göz önünde bulundurduğumuzda anlarız  ki; Dünya’nın yuvarlak olduğunun Orta Çağ’da yaşayan Müslüman bilim adamları tarafından bilinmiş ve söylenmiş olması o dönemde yapılmış yüzlerce bilimsel başarılardan sadece biridir.

Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife, Şafii mezhebinin kurucusu İmam Şafii, büyük alimlerden İmam Gazali, Fahreddin Razi, Muhyiddin İbn Arabi, Kadı Beydavî, Nesefî gibi zâtlar Dünya’nın yuvarlak olduğunu söylemişlerdir. bilim adamlarından Biruni, İdrisi gibi zâtlar eserlerinde Dünya’nın yuvarlak olduğunu söylemişlerdir. Dünya çapında ünlü bir bilim adamı olan Biruni, Dünya’nın hem kendi etrafında hem de Güneş etrafında döndüğünü ispatlamıştır.

İmam Gazali ve Fahreddin Razi’nin bu konu hakkında şu sözleri söylemişlerdir:

İmam Gazali: “Felsefenin kabul ettiği prensiplerin bir kısmı İslâm dininin temel esasları ile çelişmez. Meselâ diyorlar: Ay’ın tutulması olayı, arzın güneşle ay arasına girmesiyle ay ışığının görünmemesinden ibarettir. Çünkü ay, ışığını güneşten alır. Arz ise yuvarlaktır ve gök her taraftan onu çevrelemiştir. Matematik hesaplarla ispatlanmış bu çeşit gerçekleri din namına inkâr etmek dine karşı bir cinâyettir. Metotsuz bir tarzda dini savunanların zararları, metotlu bir şekilde dine hücum edenlerin zararından daha fazladır. Darb-ı meselde denildiği gibi: Akıllı düşman, ahmak dosttan daha iyidir.” (Gazzâli, Tehâfutu’l-Felâsife, 80) *

Fahreddin Râzî“Bazı kimselere göre, yerküresinin yayılmış olarak sergilenmesi, onun küre şeklinde olmamasını gerektirir. Bu yanlış bir düşüncedir. Çünkü yuvarlak bir cisim büyük olduğu takdirde, bir sergi gibi üzerinde yaşanmaya müsait olur. Nitekim yerin (yuvarlağımsı) direkleri hükmünde olan dağların üzerinde de mükemmel bir şekilde durulabilmekte ve yaşanabilmektedir. Dünyanın konumu bundan daha uygundur.” (Râzî, Mefatihu’l-gayb, 2/104) *

İstanbul Gülhane Parkı’ndaki İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde Müslüman bilim adamlarının yapmış olduğu çalışmalar ve buluşlar incelenebilir.