Ebû Süleyman Muhammed b. Abdillah «Kitab’ul – Acayip» adlı eserinde yazıyor: Hadîs âlimlerinden bazıları, Harran’lı, Ebû Meysere’nin kendilerine şöyle antattığını nakl etmişlerdir: «Cinlerle insanlar arasında, Medain’deki bir kuyu hakkında anlaşmazlık çıktı. Gelip Kadı Muhammed b. Alâa ııezdinde davalaştılar. Kadı meseleyi şu karara bağladı: İnsanlar, mezkûr kuyudan, güneşin doğuşundan batışına kadar faydalanacaklar; cinler de batışından doğuşuna kadar.» (1) Ebû Abdil- lalı dedi ki :

  • Ebû Meysere’ye sordum: «Peki cinler kendilerini gösterdiler mi muhasama anında?»)
  • Hayır; lâkin konuştukları duyuldu, diye cevap verdi.