Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Cafer, «El – Azame» adlı kitabının 12. cüz’ünde der ki: «Hadîs alimlerinden Bilâl b. el-Hâris’in şöyle anlattığını nakl ediyorlar: Seferlerin birinde Allah’ın Resûlü (S.A.V.) ile birlikte bulunuyorduk. Def-i hâcet için yanımızdan ayrıldı. Def-i hâcet için çıktıklarında bizden uzaklaşır- di. Ona su getirdim. Bir de baktım ki yanında bir takım adamların gürültüler çıkararak konuştuklarını duydum. O güne kadar böyle bir şey duymamıştım. Bunun hakikatini Hz. Peygamberden (S.A.V.) sorunca şu cevabı aldım: Müslüman cinlerle müşrik cinler arasında ihtilâf çıktı. Kendilerini bir yere yerleştirmem için benden ricada bulundular. Bunun üzerine müslü- man cinleri köy ve dağlara, müşrik cinleri de dağlarla denizlerin arasına yerleştirdim.»

Zemahşerî  «Rebi-ul Ebrar» adlı kitabında şöyle der: «Â’ral anlatır: Bir çok çadırların bulunduğu yere geldik. Bir çok insanları gördük. Aradan çok zaman geçmeden onları kaybettik. Onlar o gördükleri insanların -cin, çadırların da onların evleri olduğuna inanırlar.»

«el – Müvetta» adlı eserinde İmam Malik rivayet ■ediyor: «Hattab’m oğlu Ömer (R.A.) Irak’a gitmek istedi. Ka’b’ul – Ahbar ona şöyle dedi: «Ey Mü’minlerin Emiri! Gitme. Çünkü sihrin ve kötülüğün onda dokuzu oradadır. Fâsık cinler ve korkunç hastalıklar vardır orada.»

Ebu Bekir b. Ubeyd «Mekâyidüş – Şeytan» adlı kitabında der ki: «Hadîs bilginleri bize Câbir oğlu Ye- zid’den şöyle nakl ettiler: «Müslüman evlerinin tavanlarında müslüman cinler bulunur. Öğle vakti sofraları kurulduğunda tavandan aşağıya inip onlarla beraber yemek yerler. Akşam sofraları kurulduğunda yine onlarla birlikte akşam yemeğini yerler. Allah onları müs- lümanlara yardımcı kılar. Müslümanları onlara müdafaa ettirir.»

İbni Ebî Dâvud der ki: Hişâm, el – Muğîre’den o da İbrahim’den şöyle nakl etmiştir: «Helâ ağzına bevl etmeyin. Çünkü ondan bir hastalık anz olursa tesiri büyük olur.»

Saîd b. Eb’il – Hasan’dan nakle ediliyor: «Oluk ağzına bevl edilmesini sakmcalı bulmam.»

Zeyd b. Erkam Resûlullah’dan (S.A.V.) nakl ediyor: «Bu otluk sahiplidir. Sizdeıı biriniz helaya geldiğinde şöyle desin: (Allahümme innî eûzü bike minel – lıubsi vel – h aba is i.) Bu hadîs’i Tirmizî, Nesaî, ve İbn-i Mâce rivayet etmiştir.»

İbn-i Hibbân bu hadîs’i daha değişik bir şekilde rivayet etmiştir: «Bu otluk sahiplidir. Sizdeıı biriniz oraya girmek isterse (Eûzü billâlıi minel-hubsi vel – lıahâ- idi) desin.»

İbn’us – Sünnî, Enes’den rivayet ettiği bir hadîs’i nakl ediyor: «Bu sahiplidir. Sizden biriniz helaya girdiğinde bismillah desin.»

Abdurrezzak, «Câmi’inde» Enes’den nakl ediyor. Resûlullah (S.A.V., buyuruyorlar ki: «Bu otluk sahiplidir. Ona sizden biriniz girince şöyle desin: (Allahümme innî eûzü bike mine hubsi vel lıabâisi.)

Helâda iken Cinler insanın avret mahalline bakarlar.

Ali b. Ebî  Tâlib’den (R.A.) rivayet ediliyor: Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: «Sizden biriniz helâya girdiğinde, ümmetimin avretleriyle cinlerin gözleri arasındaki perde (Bismillâhi) ’dir.» Besmele helâya girmeden çekilir.

Tirmizî  bu hadîs hakkında der ki: «Bu hadîs garip bir hadîsdir. Bunu ancak bir yönden biliriz.»

Sahihayn’da Hz. Enes’den şöyle nakl edilmiştir: «Allah’ın Resulü  (S.A.V.) helâya girdiklerinde: (Alla- hümme innî eûzü  bike minel-hubsi vel-habâisi) derlerdi.»

Saîd b. Man sûr «Sünen» inde şöyle rivayet etmiştir: «Peygamber (S.A.V.) (Bismillâhi Allahümme innî eûzü bike minel-hubsi vel-habâisi) derlerdi.»

Cinlerin en çok bulundukları yer hamamlar, otluklar, mezbelelikler gibi yerlerdir. Onlar bu gibi pis yerlerde daha cok bulunurlar. Bu tip yerlerde namaz kılınmasını yasaklayan hadîsler varit olmuştur, günkü bu gibi yerler şeytanların uğrağıdır. Fukaha bu yerlerin necisli olması kuvvetle muhtemel olduğu için oralarda namaz kılınmasını doğru bulmamışlardır. Hamam ve deve ahırlarında namaz, şeytanların uğrağı olduğuin kılmmamaktadır. Kabirde namaz kılmak şirke vesile olacağı için yasaklanmıştır. Kaldı ki kabirlerde şey- tanlann uğrağı olabilir.

Şeyhlik ve zâhidlik iddia eden tamamı şeriata muhalif olan işleri irtikap eden dalâlet ve bid’at ehline gelince, onlar da sık sık namaz kılınması yasaklanan bu gibi yerlere gelip şeytanlarla karşılıklı konuşurlar. Onları görenler de keramet izhar ettiklerini sanırlar. Oysa yaptıkları iş kâhinierinkinden farksızdır. Putların içine girip putperestlere âdet üstü işler gösteren sihirbazlar güneş, ay ve yıldızlara tapanlar da böyle şeyler yaparlar. Birtakım teşbihler, elbiseler asarlar ve bundan medet beklerler. «Ruhaniyetüt – Tevakib» diye adlandırdıkları şeytanlar gelirler, onların bazı ihtiyaçlarını karşılarlar. İstediklerini öldürtürler, dilediklerini hasta yaptırırlar, veya sevdiklerini getirtirler. .Lâkin farkına varmadan elde ettikleri zarar kavuştukları yarardan daha büyük ve tehlikelidir. Çünkü onlara yaradan kat kat üstün zarar getirmektedirler. Doğruyu en iyi bilen, şüphe yok ki Allah Teâlâ’dır.