Müslim ve Ebû  Dâvud, Huzeyfe (R.A.)’dan rivayet ediyorlar : Biz Allah’ın Resûlünün yanında yemek yemek üzere hazır bulunduğumuz zaman o sofraya elini uzatmadan önce başlamazdık. Bir defasmda onunla yemek yemeğe hazırlanmıştık. Bir cariye gelip hemen yemeğe elini uzatmak istedi. Hz. Peygamber, onun elini tuttu. Bir köylü geldi, o da hemen elini uzatmak istedi, Hz. Peygamber (S.A.V.) onun da elini tuttu ve şöyle buyurdu : «Allah’;n ismi anılmadıkça (Besmele çekilmedikçe) şeytan yemek yemeği helâl bulur. Şeytan bu cariye ile birlikte geldi sofraya hulul eini9s istedi, cari- yeııin elini beıı tutunca bu defa da köylü ile gelip yemek istedi. Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a kasem -ederini ki şu anda o şeytanın eli onların elleri ile bir- . likte benim avucumun içindedir.»

Ebû Dâvud, Ümeyye b. Mahşî’den rivayet etmiştir: Resûlüllah Sallellahü  Aleyhi Veseliem’in ashabından biri dedi ki: «Bir adam besmele çekmeden yemek yiyordu, Allah’ın Elçisi (S.A.V.) de orada oturuyordu. Adamın sofrasında bir lokma bir şey kalmıştı. Onu tam ağ- zina getireceği zaman: (Bismillâhi evvelihi ve ahirihi) dedi. Ve Allah’ın Resûlü (S.A.V.) gülerek şöyle buyurdu: “Şeytan onunla yemeğe devam ediyordu. O Allah’ın ismini zikr edince, kanımdaki istifra etmek suretiyle ağzından çıkardı.*-»

Ebû Bckr İbn’id – Dünya «Mekâyidüş – Şeytan» adlı kitabında şöyle demiştir: Muaviye b. Nufeyl el-Aclî dedi ki: Anbese Ibn’is – Saidln yanında idim, yanıma Süheyl oğlu Salebe geldi. O Sa’lebe’ye :

  • Çok acayip bir şeyi görmüşsün, anlatır mısınız? dedi. O da şöyle cevab verdi :
  • Seherde içmek için bir kaba su koyuyordum. Bir defasında seher vakti gelip o koyduğum suyu içmek için gidince orada bir şey bulamadım. Ertesi akşam, üzerine Yasin okuyarak koydum. Seherde yanına gidince olduğu gibi duruyor bir hâlde buldum. Bir de baktım ki âmâ bir şeytan evin yanında dolaşıp durmuyor mu?»

Ebû Abdurrahman Muhammed b. El – Munzir, «El- Acaib) adlı kitabında şöyle kayd ediyor: Bize Ebû Zer’a, ona da İsa b. Ebî Fatıma anlattığına göre, Ebû Dâvud ile Tirmizî, Ebû Hüreyre (R.A.)’dan şöyle nakl etmiştir: «Şeytan son derece fırsat bekleyen ve mütecessis bir varlıktır. Ondan kaçınınız. Her kim gafilâne uyur da ondan kendine bir zarar gelirse, kendi nefsinden başkasını kınamasın.»