Eb’uş-Şeyh (Knevadir) kitabında der ki: Hadîs âlimlerinden bâzıları  İsa b. Ebî İsa’dan nakl ettiklerine göre, Haccac b. Yusuf’a demişler ki; Çin’de bir yer var,

o yerde yolu sapıttıklarında (yola gelin) diye bir ses duyarlar ve fakat hiç kimseyi görmezler.

Bunun üzerine o bir takım insanları gönderir ve onlara: «Oraya gittiğinizde bilhassa yanlış yola sapın, size (buradan!) diye ikazda bulunurlarsa hemen onlara saldırın ve kimler olduğunu anlayın,» diye tenbih eder.

Bunun üzerine onlar giderler, onun emrini yerine getirirler. Fakat cinler derler ki, «Siz bizi asla göremezsiniz.»

  • Pekâlâ ne zamandanberi buradasınız? diye sorduklarında, şu cevabı verirler:

«— Biz yılları saymayız. Ancak Çin sekiz kere ha-r rab oldu ve sekiz kere yeniden imar oldu. İşte biz hâlâ gördüğünüz gibi burdayız.»

İbn-i Eb’id-Dünya der ki: Bâzı hadis âlimleri Haşarıdan söyle rivayet ettiler: «Cinler ölmezler.» Ben de ona cevaben şu âyeti okudum: «İşte o ve benzerleri), cbıdcn ve insandan kendilerinden evvel gelip geçen ümmetler arasında, üzerlerine (azab) süz(ü) hak olmuş (kimseler) dir. (Ei-Ankaf: 18.)

Hasan’m sözünün mânası şudur: Yâni onlar şeytanla birliktedirler.

Şeytan ölünce, onunla beraber onlar da ölürler.

Kur’ân’daki âyetlerin ahiri, Kıyamete kadar bekletilen yalnız şeytan olduğunâ delalet etmez. Çocuğu ve sülâlesine gelince, şeytanla birlikte onların da bekletileceklerine dair Kur’ankete bir delil yoktur. (Sen bekletilendensin!) kavlinin zahiri. İblisden- başka bekleyenlerin de bulunduğunu gösteriyor.

Sonra Kur’ânda bütün cinlerin bekletildiklerine dair delil yoktur. Demek ki hepsi değil de bâzısı bekletilmektedir. Çünkü yukarıda geçmişti. Hz. Peygamberce gelen heyetten bir çoklarının öldüğünü anlatmıştık. İleride de bu babta bilgiler verilecektir. İbn-i Abbas der ki, bekletilecek olan yalnız İblisdir..

Eb’uş-Şeyh (Ei-Azame) adlı kitabında der ki: Hadîs âlimlerinden kimileri Zara b. Damûre’den şöyle nakl etmişlerdir: Bir adam İbn-i Abbas’a sordu:

«— Cinler ölür mü?» cevab verdi:

«— İblis’den başka hepsi ölürler.

  • Peki (Cânn) denilen şey nedir?
  • O, cinlerin küçükleridir.»

İbn-i Şâhin (Garaibussünen)’de derki: Hadîs âlimlerinden bâzıları İbn-i Abbas’ın şöyle dediğini nakl ederler: «Günler İblis’i kocaltır, sonra yine otuz yaşma avdet eder.»

İbn-i Eb’id-Dünya anlatıyor: Hadîs bilginlerinden bazıları Asim el-Ahvel’den nakl ediyorlar: Rebi b. Enes’e sordum: İnsanla olan o şeytan ölmez mi? cevab verdi:

  • Şeytan birdir. Müslüman adamın arkasını bırakmaz ve devamlı olarak onu takip edip iğva eder: Re- bia ve Mudir gibi.

İbn-i Eb’id-Dünya anlatıyor: Hadîs âlimlerinden bâzıları Abdullâh b. el-Haris’in şöyle söylediğini nakl etmişlerdir: «Cinler ölürler, lâkin şeytana bir şey olmaz. Daima taze kalır o.» Katada dedi ki: «Annesi Bikr’dir, babası da Bikr’dir. O, iki Bikrin bikridir.» Eb’uş-Şeyh aynı şeyi, (Kitabul-Azenıe) ’de Muaz’dan nakl ederek zikretmiştir.