Yüce Allah, Cinlerin «Bizden salilı kimseler olduğu gibi, salih olmıyanlar da vardır. Çeşi 11 i mezheblere sahibiz.» dediklerini haber vermiştik- Onlar da çeşitli mezheblere sahiptirler. Cinlerin Müslümanları bulunduğu gibi, kâfirleri, Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Bid’at gibi fırkaları ela vardır. Cenab-ı Hak Kur’ân’da onların şöyle dediğini hikâye eder :

«Gerçek, kimimiz Müslümanlar, kimimiz ise zülm edenler.. Müslüman olanlar (yok mu?) İşte onlar doğru yolu arayıp bulmuşlardır. Zülmedenlere gelince: Onlar da Cehenneme odun oldular.» (El-Cin sûresi: 14-15)

Yukarıda anlatmıştık. Nusaybin cinleri Yahûda idi. Bunu niçin (Musa’dan sonra indirilen kitap) tâbirini kullanmışlardır. Hatîb b. Ebı Beltea’nın rivayet ettiği hadîste de Hz. Peygamber’in (S.A.V.) «Öldürülen Cin, Amr b. el – Cumâne’dir. Onu Nasrâni olan Muhsen b. Cuşen öldürmüştür.» buyurduğunu anlatmıştık.

İmam Ahmed «En – Nasih Vel – Mensuh» adlı kitabında der ki: «Muttalib b. Ziyad es-Sûddî’den şöyle nakl etmiştir: «İnsanlarda olduğu gibi Cinlerde de Kaderiye, Mürcie ve Şia taifeleri vardır. Yunus, Katade- den nakl ettiği tefsirde der ki: «Onlar muhtelif görüş- lerde olan bir kavimdir. Abdul-Vahab Said’in tefsirinde Katade’den nakl ediyor: «Şüphesiz bizden salih kim- seler olduğu gibi, bunun dışında olan kimseler de vardı. Biz çeşitli mezheblerde idik.» sözünü, (Kavim çeşitli hava ve heves üzere idi) şeklinde tefsir etmiştir.