Eb’ul-Kâsım Abdullah b. Eb’îl-Avvam Es-Sa’dî der ki: bâzı hadîsçiler, el-Halici’den şöyle nakl etmişlerdir: «Ebû Hanife’nin öldüğü gece, kendisine cinler ağlamışlardır. Sesi duyulan ve kendi görülmeyen bir cinnin şöyle ağladığım duydular: «Fıkıh gitti, artık size fıkıh yoktur! AllahJdan korkun ve ona güzel bir Halef olun. Nu’man ölmüştür. Ondan sonra artık geceleri kim ihya edecek?» Ebû Hanife, Bağdad’ta 150 hicri tarihinde ve- vat etmiştir.