Sabit oğlu Kâsim (Eddelâil)’de zikretmiştir. Ku- reyş Bedr’e doğru hareket ettiğinde, aynı gün (yani Kureyş müslümanlara mağlûp oldukları gün) cinlerden biri yüksek sesle şöyle bağırıyor, lâkin kendi görünmüyordu:

«Hanefîler Bedir’de öyle bir vak’a meydana getirdiler ki, o Kisra ve Kayser yıkılışının başlangıcı olacak. Lu’iy’den adamlar perişan olup, kadınlan, üzüntüden yakalarını yırtacak. Vay haline Muhaınmed’e (S.A.V.) düşmanlık yapanların, hidayet yolunu bırakıp da delâlete sapanların.»

Hanefîlerden olan sözcüleri dedi ki: Onlar şöyle dediler: O Muhammed ve eshabıdır.. Çünkü onlar, babaları İbrahim’in dininden olduklannı söylüyorlar. Aradan çok geçmeden aydınlatan haber geldi onlara.