El – Fetâvâ  ez – Zahiriye’de şöyle varit olmuştur: «Bir kadın, kendisine günde bir kaç kere Cinn’in gelip, temas ettiğini ve kocası  ile cinsî temasta bulunduğu zaman duyduğu zevki duyduğunu söyledi. Ve bu hususta fetva istedi. Ona (Yıkanman gerekmez) diye cevap verdiler.»

Hanbelî  mezhebine mensup Ebul-Maalî ibn-i Mun- ca (Şerhül – Hidâye) adlı kitabında der ki: «Bir kadın gelip, bir cin benimle aynı  insan gibi cinsî ilişki kuruyor, bana yıkanmak lâzım gelir mi diye sorsa, bazı Ha- nefîlere göre ona, (Hayır) diye cevap verilir.»

Yine Eb’ul-Maalî  anlatıyor: «Bir kadın bir cin benimle aynen insan gibi cinsî ilişki kuruyor derse, ona yıkanmak lâzım gelmez. Çünkü yıkanmaya sebeb olan münasebet ile inzal bulunmuyor onda.»

Buna karşı deriz ki:

İleri sürülen bu fikir düşünülmeğe değer. Çünkü kadın kendisi ile cima eden cinn’in aynen bir adam gibi cima ettiğini iddia ederse, tabiî ki onda îlâç ve ihti- lâm bahis konusu olacaktır. Çünkü îlâç ve ihtilâmsız cima düşünülemez. En iyi bilen Allahtır.