el-Bâri - ya Bâri

el-Bâri - ya Bâri

el-Bâri | ya Bâri

Bâri : Her şeyi düzenli bir şekilde yaratan

Cenab-ı Hak buyuruyor:
“O Allah ki, Yaratan’dır, kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.” (Haşr, 24 )
Bâri’dir. Yani öyle temiz yaratıcı ki yarattıklarını temiz ve sağlam bir nizam üzere seçip düzenleyerek ve tamamlayarak birbirinden farklı özelliklerle yaratır.  (3)

Cenab-ı Hak ne yaratmışsa düzenli bir şekilde yaratmıştır. Dikkat edilecek olursa yaratılan her eşya ve insanın diğer mahluklarlarla bir ilgi ve bir bağlantısı bulunuyor. (5)

Kulun bu isimde hiç bir rolü yoktur. Kullara bu isim verilmez ve onlara yaratıcı denilmez ancak çok uzak bir ihtimalle mecazi anlamda denilebilir. Çünkü yaratmak ve icad etmek, ilmin gerektirdiği şekilde gücü kullanmaktır. Allah, kula ilim ve kudret vermiştir. İnsan çalışması sayesinde, bazı şeyleri icad edebilecek dereceye yükselirse, o şeylerin mucidi sayılır. (6)

Bu ismi bilmenin faydaları nelerdir?

Allah’ın yaratıcı olduğunu kabul etmek, O’nun aynı zamanda Bâri olduğunu da kabul etmektir. Allah’ın yaratıcı ve Bâri olduğunu kabul eden, kendisinini daima bir halden bir hale geçtiğini ve sonuçta  bu varlığının mutlaka son bulacağına inanır. Bu inanç ona, Allah’a tam bir teslimiyetle teslim olmasını sağlar. Olayların gerçek yaratıcısının Allah olduğunu bilen kimse, meydana gelen olaylardan derinden etkilenmez, kalbini derin üzüntüler sarmaz, sırlarının bilinmesinden korkmaz. O’nun yasaklarından şiddetle kaçınır ve daima O’na sığınarak korunur.Bu ismi bilen, her şeyin Allah elinde olduğunu ve O’nun emriyle gerçekleştiini bilir. O’ndan başka yaratıcının olmadığını anlar. O’nun bütün emir ve yasaklarını samimiyetle uygular. (4)

Çocuğu olmayan bir kadın, yedi gün oruç tutup iftar vaktinde “Yâ Musavvir, Ya Bari, Ya Hâlik” isimlerini su üzerine 21 kere okuyup üfürse ve o sudan iftar eylese Cenab-ı hak bu isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder.” (1)


Kaynaklar
1) Miftahü’l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı)  Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
2) Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun bayrak, Threshold Books, 1985
3) Elmalı Tefsiri, Haşr, 24
4) Esma-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
5) Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
6) Esmaü’l Hüsna, İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005


 

 

Diğer Bölüm…

Eşyayı ve her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun ve mülayim bir halde yaratan …

“Düzelten, iyi eden, güzel yapan” manalarına gelen “el-Bârî” ismi Kur’an-ı Kerim’de “el-Hâlik” ve “el-Musavvir” ile birlikte zikredilmektedir ve üç defa geçmektedir.

“el-Hâlik”=Yaratan manasınadır. “el-Bârî” de düzelten manasınadır. Topraktan insanı yaratan Hâlik (CC), o insanı el, kol, yüz, göz halinde düzelten Bârî’dir (CC).

Her şeyin vücudu mütenasip, yani azası, hayat cihazları ve anasırı keyfiyet itibariyle birbirine uygun ve yaraşık olarak yaratıldığı gibi, her şeyin hizmeti ve faydası umumi ahenge uygun yaratılmıştır. Öyle ki, bütün eşya birbirine lazım ve mülayim ve bu namütenahi alemler guya ki, bir tek makina imiş gibi her şey, bir şey için ve bir şey, her şey içindir.

Dua: Maddesi ve örneği olmadan icad eden Allah’ım (CC)! Kainatı ahenk ve düzen üzere var edensin. İlahi (CC)! Yaptığın her şey ne güzel. Türlü türlü balıklar, çiçekler, ağaçlar… Karlı dağları, yemyeşil ovaları, kupkuru çölleri kullarına bahşeden ve onları kullarının emrine veren sensin.
Ey Yaratıcımız (CC)! Senden başka yaratıcı, senden başka mabud tanımıyoruz. Ancak sana inanıyor, ve ancak sana kulluk ediyoruz. Bizleri kullukta daim eyle ya Rabbi (CC)! (AMİN)

Kula Gerekenler: İnsan vücüduna güzellik bahşeden, göz, kulak, burun ve diğer azaları yerli yerine koyarak insanı en güzel biçimde yaratan Allah (CC) Hz.leri’nin bu kudreti karşısında daima O’nu (CC) hatırlamalı, O’na (CC) yalvarmalı ve verdiği bu nimetleri için O’na hamd ve şükür etmeli…

İsm-i Şerif’in Faideleri: İhlasla “Yâ Bârî” diye bir müslüman bu isme devam etse, sıkıntı ve stresden kurtulur, işlerinde başarılı olur.