n birine sadaka veri­lebilir ve has­taları ziyaret edilebilir. Bu da sadece, onların Yahudileri, ken­di­­lerinin iyi dostu sanmaları gerektiği zaman yapılır.”

“Bir insana, Yahudi olmayan bir insana, ancak ona dost görünmek ve çatışmalardan kaçınmak için selam verilir.”

Yahudi olmayana hoş görünmek gerektiği zaman, Yahudi mürai olmalıdır ve ona ‘seni seviyorum’ demesi, kendisine ancak şeref verir.”

“Talmut okuyan aldatıcı olur.”

“Abira’nın oğlu Haham Eliezer diyor ki: ‘Bu dünyada bütün musibetler Yahudilerden gelir’.”

“Baraton’da deniliyor ki: ‘Yahudi olmayanların tohumu hay­van tohumudur. Yahudi olmayanların çocukları, Yahudi asıllı ap­tallardan daha kötüdür. Yahudi olmayanların arasındaki ev­len­meler, damızlık aygırlarla kisrakların çiftlesmesinden farksızdır.”

“Yahudi olmayannın mülkiyeti, terkedilmiş bir nesneye benzer: Onun asıl sahibi, ilk el koyacak olan Yahudidir.”

“Yahudi olmayanın kanını akıtmak, Allah’a kurban sunmaktır.”

“Bir Yahudi, sulh halinde bulunduğu bir Yahudi olmayanı bizzat öldürmek zorunda değildir. Bununla beraber, Yahudi ol­mayan birini ölümden kurtarması yasaktır. Yahudi olmayan suya düşmüş ve kurtarılması için bütün servetini de teklif etmiş olsa, şiddetli yasak değişmez.. Parası ile de olsa. bir Yahudi doktor, bir Hıristiyanı iyileştirmez. Fakat, böyle bir şeyin anlaşılıp kine sebep olabilmesi ihtimali belirince mesele değişir. Yahudilere karşı kin uyandırmanın önüne geçilmelidir.”

“Bir Yahudi doktorun, bir ilâcın iyileştirici veya öldürücü ol­duğunu anlamak için Yahudi olmayan biri üzerinde deneme yap­masına cevaz vardır. Bu gibi bir halde bir Yahudi çıkıp da ilaçtan ölen Yahudi olmayanı kurtarmak istediği taktirde, bir Ya­hudinin onu öldürmesine cevaz vardır. Çünkü ilaç denenmesinden ölmek üzere olan Yahudi olmayanı kurtarmak yasak edil­miştir.”

“Haham Maimonides, şöyle diyor: İsrail’deki hainleri, İsa ve ona inanan gibilerini öldürüp çukurlara atmak doğru şeydir.”

“Mesih’in gelişinden önce Hıristiyan dinsizliği bütün dün­ya­ya yayılacak ve böylece insanlar köpekten farksız halde düşeceklerdir.”

Mesih’in zuhur edeceği zamana dair -Talmut’taki- kehanetler:

“Bu Mesih, Yahudi olmayanları harb arabasının tekerlekleri altında çiğneyecektir. Büyük bir harb olacak ve bunda insanların üçte ikisi ölecektir. G alip Yahudiler, yedi yıl boyunca mağlupların silahlarını yakacaklardır. Mağluplar, Yahudilere boyun eğip on­lara büyük hediye vereceklerdir. Fakat Kral Mesih, Hıristiyanları kabul etmeyecek ve onlar tamamiyle ortadan kalkacaklardır. Bü­tün milletlerin hazineleri Yahudilerin ellerine geçecek. Böylece zen­ginlikleri ölçüsüz bir hale gelecektir.

“Haham Bathan diyor ki: ‘Başı rahat olmak için yalan söylemek en iyi iştir. Yusuf’un kardeşleri yalan söyledi. Peygamber Sa­muel yalan söyledi; evet Allah da, o da bizzat yalan söyledi.”

“Yahudiler, Talmut’un emirlerine harfi harfine uydukları taktirde, Yahudi olmayan işçi olmak zorunda kalırlar ve birbirlerini yerler.”

“Haham Eliezer diyor ki: ‘Ziraatten daha sefil bir iş yoktur.’ Haham ilave ediyor: Bir Yahudinin ticaret yapmak için yüz lirası varsa, her gün et yiyip şarap içebilir; sarayda oturabilir. A­ma ziraate bin lira da koysa, sebze yiyecek, bir kulübede oturacak ve toprak üstünde uyuyacaktır.”

“Dünya alışverişsiz olamaz; Yahudisiz olamaz; hele Yahu­di­siz devam edemez.”

“Yahudiler Filistin’e geldikleri zaman Efendimiz Allah, düşmanlarını korkutmak için bir vasıta bahşetti: Daya­nılmayacak ka­dar pis kokuyorlardı.”

“Yahudiler, ya üzerlerine basılıp yürünecek kadar küçük, ya­hut yıldızlara değecek kadar büyüktürler. Orta büyüklük yoktur.”

“Prensiplerimizi, kaidelerimizi bizden olmayan birine haber vermek; bütün Yahudileri katledilmeleri için ihbar etmekle müsavidir. Bizden olmayanlar, kendi haklarında yapılmasını öğretti­gimiz şeyleri haber alınca, bizi sürmekten geri kalmayacaklardır.”

Bu kaideler; iki bin yıl boyunca, bir hahamlar kalabalığı tarafından Yahudilerin eğitilmesinde kullanılmıştır. Yahudi olmayanlar için inanılması bile güç olan Talmut ‘un bu içe­ri­ğinin doğruluğunu, bugünkü İsrail ‘in devlet politikaları ve Yahudi olmayanlara uyguladığı zulüm, yeteri kadar doğ­ru­­lamaktadır.