Kudüs’te yetişen büyük velîlerden. İsmi Ahmed bin Abdullah Nûbânî’dir. Evliyânın şâhı Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin neslindendir. Doğum târihi bilinmemektedir. Güzel hâlleri ve kerâmetleriyle tanındı. 1904 (H.1322) senesi Kudüs yakınındaki Mezra’ köyünde vefât etti.

Ahmed Nûbânî, velî olan bir ana baba ve dede elinde yetişti. Nûbânî âilesinin Kudüs’te şöhret ve îtibârı çoktu. Büyük dedesi Şeyh Nûbânî evliyânın büyüklerinden ve kerâmetleri görülmüş bir zâttı. Ahmed Nûbânî de ceddinin güzel ahlâk ve edebi üzere yürüdü. Ümmîydi. Lâkin bütün ilimlerde kendisine sorulan soruları cevaplandırırdı. Bilhassa tıp ilminde pek mâhirdi.

Yûsuf Nebhânî anlatır:

Bir gün Ahmed Nûbânî hazretleri yanıma gemişti. O esnâda Muhammed Bekrî’den gelen bir mektubu okuyacaktım. Latîfe olarak ona; “Efendim bilin bakalım bu yazıdaki şiir kime âittir?” dedim. Lâkin şiiri kendisine okumamıştım. Hemen cevap vermeyip düşündü. Ben de ona hemen cevap vermesi için ısrar ettim. Bana dönüp; “Bekrî hazretlerine âittir.” buyurdu. “Hangisi?” dedim. “MemleketiMısır, ismi Muhammed Bekrî.” buyurdu. Ben Şamlı Mustafa Bekrî hazretlerini söyleyecek sanmıştım.

Kendisine sorulan hastalıklar için ilâç tavsiye eder, Allahü teâlânın izniyle bu ilaçlar o hastalığa iyi gelir, hasta şifâ bulurdu. Aynı ilâcı başkası tavsiye etse, şifâsı görülmezdi.

Ahmed Nûbânî hazretleri bir zaman Mescid-i Aksâ’nın tenhâ bir yerinde ibâdetle meşgûl olur, Allahü teâlânın isimlerini anar, sonra oturduğu yere giderdi. Bir zaman rüyâsında bir nehir kenarındaki ovada akşam namazını kıldığını gördü. O esnâda bir kuş gelip omuzuna kondu. Gagasını onun sağ kulağına yaklaştırıp üç defâ; “Sübhanallah-il-Melik-il-hallâk.” dedi ve uçtu. Bundan sonra kendisine gâipten bir haber, bir hastalık için bir ilâç veya bir ihtiyâç için çâre sorulduğunda bu kuş görülmeden gelir, kulağına eğilip cevâbını söyler; “Bu işi şöyle yap, bu hastalık için ilâç şöyle.” derdi.

Şeyh Muhyiddîn ibni Hac anlatır:

Bir zaman hocam Şeyh Ali Nûreddîn Yeşrûtî’nin yanında idim. O esnâda içeri Ahmed Nûbânî hazretleri geldi. Bir müddet görüştükten sonra hocam ona; “Ben Havran taraflarında iken Hızır aleyhisselâm ile görüşmüştüm. Sana selâm söylememi tenbih etti. Onun bu selâmını size tebliğ ediyorum.” dedi, sonra ona çok ikrâm ve hürmette bulundu.

NASÎBİN BU KADAR

Bir gün birisi huzûruna gelip geçim darlığından şikâyet etti ve vazîfe talebinde bulundu. Ona; “Yakında şu kadar maaşla sana bir vazîfe çıkar.” buyurdu. “Efendim âile efrâdım kalabalık bu söylediğiniz maaş da bize kâfi gelmez.” dedi. Bunun üzerine; “Boşuna yorulma senin nasîbin bundan ileri gitmez.” buyurdu. Üç gün geçmedi, şehrin vâlisi bu muhtaç kişiye haber gönderip Ahmed Nûbânî hazretlerinin söylediği kadar bir maaşla memur tâyin ettiğini bildirdi.

1) Câmiu Kerâmât-il-Evliyâ; c.1, s.351